Региона

Стартира процедура за избиране на членове на Съвета на децата

Стартира процедура за избиране на членове на Съвета на децата, който е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) и е доброволно обединение на деца, осъществяващо своята дейност, съгласно законите на Република България.

Съветът работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето.

Целта на съвета е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за деца и вземане на решения. Съветът на децата включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Съставът на Съвета се формира от по двама представители /титуляр и заместник / на всички 28 административни области, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.

За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години включително. По този начин се дава увереност на младите хора и децата от община Смолян, че тяхното мнение е важно и то ще бъде взето предвид от всички ангажирани страни, гарантиращи правата на децата.

 Кандидатите за членовете на Съвета трябва да отговарят на критериите по чл. 5 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, а именно:

o Активност
o Креативност
o Толерантност
o Ангажираност към обща кауза
o Умения за участие в дискусии
o Ориентираност към резултати
o Организаторски умения
o Умения да мотивира и обединява деца от областта
o Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта
o Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).
o Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания:
– Детето да е получило международна закрила;
– Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.
Кандидатури могат да подават деца в едно от посочените направления:
а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
г) индивидуални кандидатури.

 Ако дете кандидатства по направление А), Б) или В), то е необходимо към формуляра за кандидатстване да бъде прикрепен протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията.

Документите на кандидатите – Формуляр за кандидатстване и Мотивационно писмо по образец, могат да се подават на място в Приемна №1 – Деловодство Община Смолян всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа, по пощата на адрес: гр. Смолян, бул. „България” №12 или на e-mail: obshtina@smolyan.egov.bg до 24 май 2024 г.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest