Стартира нова процедура за избор на представители на Община град Добрич за включване в Съвета на децата към ДАЗД

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи. Дава възможност за обмяна на знания, умения и ценности, както и взаимодействие с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Процедурата по избор на членове на Съвета на децата е изработена от самите деца на три нива – общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани. Тя дава възможност да бъдат избрани деца, които да представляват гласа на своите връстници при създаването и прилагането на мерки и политики, свързани с младите хора.

Съгласно раздел III от Процедура по избор на членове на Съвета на децата/Общинско ниво/, кметовете на общини информират чрез местните средства за масово осведомяване за възможността за участие в подбор в следните направления :

  1. Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
  2.  Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
  3.  Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
  4.  Индивидуални кандидатури. Желаещите да кандидатстват за членове на Съвета на децата, следва да изпращат документи за кандидатстване до 20 май 2021г. на ел. адрес: elenahr1234@gmail.com или на адрес: град Добрич, ул.”България”, №12/e-mail: dobrich@dobrich.bgВ срок до 30 май 2021г. със своя заповед, кметът на община град Добрич назначава комисия за разглеждане на постъпилите кандидатури и извършване на подбор за членове на Съвета. В състава на комисията следва да влизат: експерт от общинска администрация, представител на местните медии, един общински съветник, един представител на бизнеса, представител на неправителствена организация и/или социална услуга.Комисията извършва подбор на подадените кандидатури съгласно посочени в Процедурата критерии и изготвя предложение до кмета на Община град Добрич, което съдържа по три кандидатури за членове на Съвета по всяко от горепосочените четири направления, класирани в низходящ ред. Подбор се извършва само в направленията , по които са постъпили кандидатури.В срок до 15 юни 2021г. Кметът изпраща одобрените предложения на комисията до Областния управител.Процедурата по подбор продължава на областно и национално ниво. Формуляр за кандидатстванеМотивационно писмо

Pin It on Pinterest