Становище на община Асеновград относно казусите с честите ВиК аварии

ВиК – Пловдив е индивидуално самостоятелно дружество със собствено управление и бюджет.

Във връзка с множество изказвания и публикации в медиите, относно отговорността на общинската администрация към състоянието и поддържането на ВиК – мрежата, ръководството на община Асеновград изразява следното становище.

„Съгласно действащото законодателство, община Асеновград е собственик на водопроводната и канализационна мрежа, изградени на територията на общината. Съгласно изискванията на чл.198 (б) от Закона за водите, в сила от 24.09.09 г., т.2 – управлението на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. Община Асеновград е предала всички свои собствени ВиК системи на асоциацията по ВиК – Пловдив. Съгласно чл.37 (1), асоциацията предоставя на ВиК оператора изключителното право да стопанисва, поддържа и експлоатира ВиК системите и съоръженията в обособената територия.

Съгласно Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 28.01.16 г., в сила от 01.04.16 г., сключен между асоциацията и ВиК – Пловдив ЕООД, в качеството му на оператор, се „предоставя на оператора изключителното право да стопанисва, поддържа и експлоатира всички съществуващи и бъдещи публични активи при спазване на изискванията и ограниченията на закона за водите и Закона за опазване на околната среда“. Съгласно чл.4 (2) на същия договор, операторът се задължава да стопанисва, експлоатира и поддържа активите с дължимата грижа и в съответствие с добрите инженерни практики и плана за стопанисване, експлоатация и поддръжка.“

ВиК – Пловдив е самостоятелно дружество, върху което община Асеновград няма правно основание да осъществява контрол, да налага санкции или да взема отношение по извършване на работата на служителите в организацията. Всички казуси, които възникнат на територията на община Асеновград, свързани в водопроводната и канализационната мрежа, гражданите следва да отнасят до ВиК – Пловдив или по-горни инстанции. Обръщаме внимание на всички потребители, че имат договор с ВиК – Пловдив и за услугата, която им се предоставя, се заплаща именно на дружеството. Община Асеновград не е страна по гореспоменатия договор. През последните две години водното дружество е изградило над 10 обекта, а именно: на улиците „Клокотница“, „Странджа“, първи етап от „Дружба“, „Отец Паисий“, както и в селата Леново и Долнослав (улиците „Отец Паисий“ и „Васил Левски“) и други. За тях ВиК – Пловдив е извършило направата на водопроводи и канализация, а община Асеновград е възстановила и ремонтирала настилките.

Pin It on Pinterest