Срокове за заплащане на местните данъци и такси Добрич

Община град Добрич информира гражданите, че:

  1. На 30 юни 2021г. изтича срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху превозните средства /ДПС/ за 2021г.;
  2. На 30 юни 2021г. изтича срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ и такса за битовите отпадъци /ТБО/ за 2021г.;
  3. На 02 август 2021г. изтича срокът, в който се заплаща трета вноска за патентен данък за 2021г.

            Задълженията се изпълняват доброволно в законно установените срокове чрез плащане:

  • касово – в касата на дирекция „Местни данъци и такси“ към Община град Добрич на адрес: ул. “ Независимост ” № 7, етаж 3, стая 313 с работно време 8.00 до 16.30 часа;- в касите на Easy Pay в цялата страна;- в касите на Fast Pay в цялата страна;- в касите на „Български пощи ” ЕАД в цялата страна;
  • безкасово – с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:                  IBAN сметка      –           BG 06 SOMB 9130 84 10000644             “ Общинска банка ” АД – Добрич, банков код   –  SOMBBGSF                  код за вид плащане – патентен данък                                         –  44 14 00                  код за вид плащане – данък върху недвижимите имоти          –  44 21 00                  код за вид плащане – такса за битови отпадъци                       –  44 24 00                  код за вид плащане – данък върху превозните средства          –  44 23 00 
  • по електронен път – за регистрирани клиенти в ePay.bg.

Справки за задълженията за 2021 година могат да се правят на място в дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич, на телефони 058/ 603 196 и 058/602 314 и на интернет страницата на общината с адрес www.dobrich.bg.

Проверката на задълженията се извършва по единен граждански номер /ЕГН/, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или единен идентификационен код /ЕИК/, персонален ПИН код и код за сигурност. Задължените лица ще получават персоналните си ПИН кодове от служителите в дирекция МДТ лично с представена лична карта за физическите лица и лично с представена лична карта от представляващия за юридическите лица.  Упълномощени лица също могат да ги получат, но с нотариално заверено пълномощно и лична карта на упълномощеното лице. Кодът за сигурност е случаен и съдържа поредица от пет символа, които трябва да бъдат въведени от клавиатурата точно – букви на латиница и цифри.  

Pin It on Pinterest