Срокове за заплащане на местни данъци и такси в Добрич

Община град Добрич уведомява гражданите, че:

  1. До 05.05.2021 г. тече срокът, в който се заплаща втора вноска за патентен данък за 2021 г.;
  2. До 30 юни 2021 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху превозните средства /ДПС/ за 2021 г.;
  3. До 30 юни 2021 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2021 г.;
  4. На предплатилите до 05 май 2021 г. задълженията за ДНИ, ТБО и / или ДПС за цялата 2021 година се прави отстъпка 5 на сто.             Задълженията се изпълняват доброволно в законно установените срокове чрез плащане:
    • касово – в касата на дирекция „Местни данъци и такси” към Община град Добрич на адрес: ул. „Независимост” № 7, етаж 3, стая 313 с работно време 8.00 до 16.30 часа;- в касите на Easy Pay в цялата страна;- в касите на Fast Pay в цялата страна;- в касите на “ Български пощи ” ЕАД в цялата страна;
    • безкасово – с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:                  IBAN сметка      –           BG 06 SOMB 9130 84 10000644             “ Общинска банка ” АД – Добрич, банков код   –  SOMBBGSF                 код за вид плащане – патентен данък                                        –  44 14 00                 код за вид плащане – такса за притежаване на куче               –  44 80 13                  код за вид плащане – данък върху недвижимите имоти          –  44 21 00                  код за вид плащане – такса за битови отпадъци                       –  44 24 00                  код за вид плащане – данък върху превозните средства         –  44 23 00                  код за вид плащане – данък при придобиване на имущество –  44 25 00                  код за вид плащане – туристически данък                               –  44 28 00
    • по електронен път – за регистрирани клиенти в ePay.bg

             Справки за задълженията за 2021 година могат да се правят на място в дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич, на телефони 058/ 603 196 и 058/602 314 и на интернет страницата на общината с адрес www.dobrich.bg.

             Проверката на задълженията се извършва по единен граждански номер /ЕГН/, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или единен идентификационен код /ЕИК/, персонален ПИН код и код за сигурност. Задължените лица ще получават персоналните си ПИН кодове от служителите в дирекция МДТ лично с представена лична карта за физическите лица и лично с представена лична карта от представляващия за юридическите лица.  Упълномощени лица също могат да ги получат, но с нотариално заверено пълномощно и лична карта на упълномощеното лице. Кодът за сигурност е случаен и съдържа поредица от пет символа, които трябва да бъдат въведени от клавиатурата точно – букви на латиница и цифри.  

Pin It on Pinterest