Спорове в комисията по общинска собственост за наемите в стоматологията в Ловеч

Остри спорове избухнаха в Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика, която заседаваше на 18 август.

Спорът бе по последната 19-а точка – отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс за срок от 10 години на имоти-частна общинска собственост, представляващи стоматологични кабинети, зъботехнически и медикотехнически лаборатории, в бивша „Стоматологична поликлиника“ на бул. „България“ №3. Действията се налагат поради изтеклия срок на отдаване под наем.

Двама общински съветници – Иван Минков (ОБТ) и Николай Стоянов (БСП), изказаха становището да се върне това предложение на кмета за следваща сесия. Те имат становище, че предложените тарифи са твърде ниски, поставят под въпрос качествата на оценителите, твърдят още, че стоматолозите нямат социални функции. Дават за пример какви са наемните цени на близката баничарница и т.н.

Кметът Корнелия Маринова, която участваше в работата на комисията, подчерта, че е изпълнила своя ангажимент, тъй като срокът е изтекъл, а практиката е Общинският съвет да вземе решение. Нека съветниците решат дали наемът да е по цени от тарифата, или по пазарната оценка, която е по-висока с над два лева на кв. метър.

Кметът Корнелия Маринова припомни дългата битка по времето на предишния кмет, поредицата граждански недоволства през 2014 г., за да се запази сградата за стоматологични услуги. „Нямам намерение да оттегля предложение си, нека органът реши какво да се прави, при положение, че сроковете на договорите са изтекли“, каза кметът.

След заседанието някои участниците изразиха основателното съмнение, че са наблюдавали неуспешен опит да се „извиват“ ръцете на наемателите.

Същият въпрос в комисията по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси с председател Детелина Сотирова (ВМРО), не предизвика никаква полемика, което говори, че споровете не са на принципна основа, а въпрос на лични амбиции.

В бившата „Стоматологична поликлиника” към момента се помещават 11 стоматологични практики, една лекарска практика, 6 зъботехнически лаборатории и 3 медикотехнически лаборатории. От общо 21 наемателя само 2 са с действащи договори за наем, всички останали са изтекли през месец юли. През 2015 г. помещенията са им били предоставени под наем с решение на Общински съвет-Ловеч, без търг или конкурс, за срок от 5 години.

През юли наемателите, чиито договори са изтекли, депозираха искане за продължаване ползването на кабинетите и сключване на нови договори за наем.

С решение №838/18.12.2014 г. Общински съвет-Ловеч прие Тарифа за определяне на базисните месечни цени за 1 кв.м. за отдаване под наем на общински нежилищни имоти в община Ловеч, съгласно която базисната месечна цена за 1 кв.м. за отдаване под наем на стоматологични и лекарски кабинети е 4,38 лв. без ДДС, на зъботехнически лаборатории е 3,28 лв. без ДДС, а на общите части и помощни помещения към тях е 1,10 лв. без ДДС.

Същевременно община Ловеч е възложила на лицензиран оценител изготвянето на пазарна оценка за наемни цени на квадратен метър ползвана площ за извършване на съответните услуги. Съгласно оценката месечните наемни цени са както следва: стоматологични кабинети – 6,82 лв./м2, зъботехнически лаборатории – 6,14 лв./м2 и общи части – 1,02 лв./м2. Посочените цени са без ДДС.

Pin It on Pinterest