Региона

Служители на СЗДП запознаха ученици с дейностите по изпълнение на два проекта

Северозападно държавно предприятие – Враца се включи в двудневно
обучение на ученици, организирано от Фондация „ЕкоОбщност“ по проект
„Младежка регионална инициатива за активизъм за природата“, финансиран
от Pepco България, в рамките на програмата  Pepcolandia , изпълнявана в
партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“.
Събитието е част от дейностите с участието на СЗДП, имащи за цел да
разширят познанията за устойчивото управление на горите, като
местообитания за редки видове птици и животни, сред които и лешоядите.

Двудневното обучение в рамките на инициативата на фондация „ЕкоОбщност“,
която е един от 7-те партньора на Северозападно държавно предприятие по
международния проект „Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869
LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE), имаше за цел да запознае младежи от
4 средни училища от Берковица, Враца, Вършец и Монтана със срещащите се
в Европа 4 вида лешояди, както и с усилията за възстановяване на
брадатия лешояд, изчезнал у нас от средата на миналия век. Чрез
съвместното преживяване сред природата и разговори с представители на
институциите, ангажирани със стопанисване на местообитанията на
лешоядите – Северозападно държавно предприятие и Дирекция на Природен
парк „Врачански Балкан“, над 20 ученици от VI- ти до Х-ти клас и техни
преподаватели от Лесотехническа професионална гимназия – град Берковица,
СУ „Христо Ботев“ – Враца, СУ „Иван Вазов“ – Вършец и ПГПЧЕ – Монтана,
се докоснаха и запознаха с биоразнообразието в Природен парк „Врачански
Балкан“. Те посетиха и видяха установилите се популация черни и
белоглави лешояди край с. Долно Озирово и над Враца, научиха как те
самите могат да полагат усилия да опазват лешоядите и техните
местообитания. На терен децата бяха водени от Георги Стоянов, експерт
„Реинтродукция“ във Фондация „ЕкоОбщност“, който участва както в
наблюдение на териториите, обитавани от лешоядите във Врачански Балкан,
така и участва в грижите за осигуряване подхранването на птиците.  В
рамките на наблюденията г-н Стоянов внимателно подбираше местата за
наблюдение и с помощта на зрителна тръба и бинокли, младежите успяха да
видят отблизо черни и белоглави лешояди, както и гнездо с новоизлюпено
белоглаво лешоядче, което все още е под грижите на родителите си.

Северозападно държавно предприятие е един от партньорите по проекта за
възстановяване популацията на брадатия лешояд, който в момента не се
среща в България. Инж. Ивайло Ангелов, координатор по проекта „Живот за
брадатия лешояд“ в предприятието и Началник отдел „Горскостопанска
дейност“, обясни ролята на държавното предприятие в изпълнение на
проекта.  Той посочи причините, поради които лешоядите са изчезнали от
региона в миналото – липса на храна, условия за гнездене и
недобросъвестно отношение на човека към тях. „Сега ние се борим с
обратното – стремим се да запазим тяхното местообитание като им
осигуряваме място за хранене и храна. СЗДП, като структура, занимаваща
се с управление на горите, имаме за цел да създадем в природата
подходящи за гнезденето на лешоядите условия, които птицата да разпознае
като най-благоприятни за създаване на поколение. Затова по проекта ни е
възложено и организираме лесовъдски мероприятия – ще водим определени
видове сечи, за да могат птиците да разпознават определени дърветата
като най-удобните места за гнездене, където да направят своите гнезда ,
в които спокойно да излюпят и отгледат пиленца“. Инж. Ангелов заяви, че
СЗДП подпомага всички партньори по проекта в подхранване на лешоядите и
поддържане на пътната мрежа. На следващо място той обясни на учениците,
че се извършва наблюдение на лешоядите, които имат GPS предавател, чрез
които се извършва точното проследяване на птиците в кой район се
намират. По тази причина експертът информира учениците, че в структурно
отношение в обхвата на СЗДП попадат 21 държавни ловни и горски
стопанства, намиращи се в 5 административни области.

Инж. Ивйло Ангелов представи кратка информация за друг изпълняван от
СЗДП проект – „Към климатично интелигентна горска свързаност за едри
хищници в Балкано-Карпатско-Динарския регион“, който е финансиран по
Програма за транснационално сътрудничество „Интеррег Дунавски регион
2021 – 2027“. В рамките на този проект СЗДП си партнира с 15 организации
от 8 европейски държави, включително WWF България като водещ партньор и
Изпълнителна агенция по горите – София. Инж. Ангелов посочи, че усилията
са насочени към създаване на благоприятни условия за живот на мечката,
която има силно развита популация в Средна Стара планина. По думите му в
рамките на този проект ще бъдат създадени  23 „острова на спокойствие на
мечката“ на територията на Карпатите и Стара планина в осем държави,
където тя – придвижвайки се през отделни местообитания – да има
възможността да почива и да не бъде безпокоена. В България ще бъде
създадено едно такова островче в Западна Стара планина с помощта на
СЗДП. Там ще бъдат извършени залесявания с горскоплодни дървета и
създадени чисти ливади и ще й бъде подсигурена естествена храна от
природата от други животински видове.

Любомира Колчева от Фондация „ЕкоОбщност“ подчерта, че много ценно за
възстановяване и опазване на биоразнообразието у нас е, че през
последните години СЗДП са една от водещите организации, които разширяват
дейностите си в посока грижа за видовете, които обитават територията им.

По време на обучението бе обърнато внимание на основните функции в
изпълнение на служебните задължения на горските служители и по-специално
на лесовъдите. Инж. Александрина Джевелекова, експерт „Горскостопанска
дейност“ в СЗДП,  представи кратка лекция на тема „Каква е основната
роля на лесовъда – да опазва гората здрава“. Тя показа нагледно пред
учениците схема за организацията в управлението на горския сектор, като
разясни водещата роля на Министерството на земеделието и храните при
управлението на горите чрез шестте държавни предприятия, и контролната
функция на Изпълнителна агенция по горите. Инж. Джевелекова представи и
структурата на СЗДП – от директора, през началник отделите и експертите
до мобилния контролиращ екип. Участието на СЗДП в обучението завърши със
занимание по Горска педагогика, в което учениците влязоха в ролята на
лесовъд и дървета.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest