Сключен административен договор между Община град Добрич и Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“2014 – 2020 г.

На 19.04.2021 г. Община град Добрич и Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. сключиха Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0096-C01 за изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община град Добрич“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“.

Проектът е на стойност 881 303, 78 лв., финансиран по линия по на Европейския социален фонд. Основните дейности по проекта са:

Направление 1 – дейност „Патронажна грижа – предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги; Направление 2 – дейност „Превенция на COVID – 19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности. Проектът „Патронажна грижа + в община град Добрич“ е  насочен изцяло към:

  • Лица с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, включително лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19;
  • Потребители на социални услуги, делегирани от държавата дейности на територията на Община град Добрич;
  • Служители на социални услуги, делегирани от държавата дейности на територията на Община град Добрич. По настоящата процедура са допустими за финансиране следните дейности:
  • По Направление 1:        1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора.        2.  Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.       3.  Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).             4.   Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата;
  • Всяко лице от целевата група може да получава здравно-социални услуги (патронажна грижа) до 2 часа на ден.
  • Интегрирани здравно-социални услуги могат да получат 158 лица; По Направление 2:         1. Осигуряване на ЛПС.       2.Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности.        3.Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19.         4.Въвеждане при необходимост на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите, в т.ч. и физическо разделяне/преграждане на помещения, допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд, осигуряване на компютърна техника, таблети, телефонни апарати и др. Осигуряването на компютърна техника, таблети и телефони, др. електронни устройства е допустимо с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране, скайп връзка и др.).
  • Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги (патронажната грижа) и дейностите за превенция на COVID-19 в социалните услуги – делегирани от държавата дейности, са за период от 12 месеца, с дата на стартиране на проекта 19.04.2021 г. до 19.07.2022 г.

Pin It on Pinterest