Региона

Седмичен отчет за дейността на общинската администрация Русе

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:      

 • положен бе първият слой асфалт на паркинга, тротоара и подходите в околоблоковото пространство до бл. Козница планина в кв. Родина“; 
 • започна полагането на асфалтова настилка на паркинга към бл. Вежен в кв. Родина“ 1; 
 • извършени бяха обработки срещу кърлежи и бълхи на територията на гр. Русе – по ул. „Плиска“ , ул. „Доростол“ , ул. „Алеи Възраждане“ , кв. Образцов чифлик ,  с.о. ДЗС и с. Червена вода;
 • приведена в експлоатация бе интелигента система за дистанционно управление, контрол и мониторинг на улично осветление, изградено по проект „Норвежка програма за енергийна ефективност“. Изпращането и получаването на данни се осъществява посредством комуникация между индивидуални контролери с централен сървър, инсталиран в помещение на ОП „Комунални дейности“ – Русе. Софтуерът осигурява лесно обслужване със специално създаден интерфейс, който осигурява наблюдение, отчитане, корекции на времето на включване и изключване на осветлението, локализиране на проблеми с устройствата, съхраняване и анализиране на всички данни за уличното осветление, включително и за нерегламентирани включвания; 
 • на 29 март стартира кампания за подпомагане на домакинствата при пролетното почистване на територията на град Русе. Тя ще се провежда поетапно в кварталите на града и ще позволи на гражданите да освободят домовете си от ненужни вещи и отпадъци. Те могат да бъдат оставяни в дните на кампанията до контейнерите за смет, така че да не се възпрепятства движението на пешеходци и автомобили;
 • стартираха дейности по подмяна на нарушената настилка на пешеходната алея, източно от бл.„212“ в кв. „Чародейка – Юг“; 
 • ремонтирана бе опасна шахта, намираща се на пл. „Княз Александър Батенберг“;

– обновено бе алейното осветление по ул. „Александровска“ – в участъка между кръстовищата с бул. „Славянски“ и ул. „Олимпи Панов“, като старите лампи в осветителните тела бяха подменени с нови LED панели;

 • извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по бул. „Придунавски“, ул. „Измаил“и ул. „Капитан Маринов“;
 • отстранено бе опасно пропадане на настилката на участък от ул. „Цар Самуил“;
 • възстановена бе компрометирана настилка на участък от тротоар по ул. Изола планина до бл. „5“ и бл. „6“ в кв. „Дружба“ 1;
 • ремонтирани бяха ревизионни кабелни шахти в разделителната ивица на бул. „Цар Освободител“ /срещу ОУ „Йордан Йовков“, на пл. „Княз Батенберг“ и на кръстовището на бул. „Христо Ботев“ с бул. „Цар Освободител“; 
 • подменени бяха решетките на линейния отводнителен канал на ул. „Мехомия“;
 • премахнат бе незаконно изграден строеж на обособения паркинг срещу бл. „53“ в кв. „Дружба“ 3;
 • продължават дейностите по вътрешния ремонт на ритуалната зала в сградата на ОП „Обреден дом“ на ул. „Тома Кърджиев“;
 • възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „България“, бул. „Ген. Скобелев“, ул. „Антим“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Илинден“, ул. „Николаевска“, ул. „Св. Димитър Басарбовски“, ул. „Солун“, ул. „Тодор Икономов“, ул. „Христо Македонски“, ул. „Шипка“, както и по уличната мрежа в с. Николово, с. Ново село и с. Хотанца;
 • извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на бл. „81“ в кв. „Здравец“ и бл. „Некрасов“ по ул. „Борисова“;
 • извършена бе подмяна на стари натриеви осветителни тела за улично осветление с нови LED осветители по улици в с. Семерджиево;
 • монтирани бяха 12 нови пейки с релефна мозайка в градинката на пл. „Дунав“;
 • изпълнена бе изцяло нова вертикална пътна сигнализация по ул. „Плиска“ в участъците между кръстовищата с ул. „Тулча“, ул. „Битоля“ и ул. „Цветница“, включваща монтирането на 40 пътни знака, указателни табели и др.;
 • монтирани бяха допълнително 12 нови пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;
 • извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на редовнатаработа на светофарни уредби на кръстовището на бул. „Христо Ботев“ с ул. „Никола Й. Вапцаров“ и ул. „Мария Луиза“ с ул. „Борисова“;
 • положена бе хоризонтална пътна маркировка за обозначаване на спирки от линиите на градския транспорт и таксиметрови стоянки, намиращи се по бул. „Цар Освободител“ и бул. „Липник“;
 • в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 10 кучета, осиновени – 32, и бе извършена кастрация на 11 кучета. Върнати по места бяха 2 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР  „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА“:

 • проведени бяха 5 пресконференции с участващите в програмата на МФ „Мартенски музикални дни“ артисти и състави;
 • проодготовка на официалното закриване на 63-то издание на МФ „Мартенски музикални дни“ на 31 март;
 • проведена бе тържествена церемония пред паметника на Баба Тонка Обретенова в Русе, във връзка със 131 г. от нейната смърт;
 • успешно приключи набирането на предложения по Програма „Култура“ на Община Русе за подкрепа на проекти в областта на културата;
 • продължава подготовката на публичните събития в рамките на Седмицата на Стоян Михайловски, която ще се проведе в Русе между 15 и 19 април, по повод честването на 132-та годишнина от написването на всеучилищния химн „Върви, народе възродени“;
 • изготвено бе предложение до Общинския съвет за приемане на годишния план на дейностите за 2024 г. в изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Русе.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ“:

– приключи окончателната техническа и финансовата верификация по проект № BGENVIRONMENT-3.002-0005-C01 „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“. Програмният оператор верифицира в пълнота заложените индикатори по проекта. В рамките на проекта в пет квартала на Русе заработиха мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци. Закупени бяха и 15 лифтдъмперни контейнера и бяха проведоха кампании за безплатно извозване на строителни отпадъци от домакинствата. Бяха закупени съдове за разделно събиране в административните сгради на Община Русе, както и биошредер. Също така бяха закупени компостери за растителни отпадъци, които предстои да бъдат раздадени на кметовете на малките населени места и домовете за социални услужи на територията на община Русе, за да ги използват за поддръжка на зелените тревни площи около тях.  В рамките на проекта се проведоха и кампании за  повишаване на осведомеността във връзка с разделното събиране и рециклиране на отпадъци;

– експерти от Община Русе взеха участие в среща обучение по разработените процедурни правила за подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“, които уреждат ролята и функциите на звената и комитетите за подбор. Срещата бе предназначена за десетте големи общини – Столична община, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Видин, Велико Търново и Благоевград. По поканата може да се кандидатства с проектни идеи, подадени от различни заинтересовани страни на територията на съответната община;

– изготвени бяха 38 заповеди за спечелилите тръжни процедури участници и бе стартирана процедура за категоризиране на 5 туристически обекта;

– продължава подготовката на 19-ото издание на Туристическо изложение „Уикенд туризъм“ и Фестивала на туристическите анимации и занимания. Тази година се забелязва завишен интерес за участие от страна на представители на занаяти, туристически агенции и професионалисти от цялата страна. Събитието ще се проведе в периода 16 -18 май;

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА  ТЕРИТОРИЯТА“:

– продължава изпълнението на основни ремонти на ул. „Мария Луиза“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Тодор Икономов“ и ул. „Рига“;

– продължава отстраняването на нередности при изпълнение на основните ремонти на ул. „Д-р Петър Берон“, ул. „Княжеска“ и ул. „Ангел Кънчев“ от изпълнителя на обектите;

– започна ремонтът на пропадането по тротоарните и улични настилки по ул. „Добри Немиров“ – в участъка между ул. „Даскал Никола“ и ул. „Александровска“;

– започна изпълнението на текущ ремонт и отводняване на подхода към бл. „22“ в кв. „Дружба“ 3;

– изработен бе договор за изграждането на отоплителна инсталация, доставка и монтаж на газови отоплителни котли в сградата на ул. „Княжеска“ 8;

– извършени бяха 11 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи;

– съставен бе един акт за установяване на незаконен строеж, като същият е в процес на изпращане до заинтересованите лица.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ“:

 • от 1 април бяха увеличени курсовете по автобусна линия № 16, във връзка с необходимостта от осигуряване на обществен транспорт до вилните зони на Русе;
 • приети бяха нови 53 заявления на потребители и нови 53 заявления на лични асистенти за включване в Механизъм „Лична помощ“, както и 13 заявления на потребители и нови 10 заявления на социални асистенти за включване в социалната услуга „Асистентска подкрепа“;
 • изпратени бяха 14 писма до доставчиците на социални услуги, свързани с месечните технически и финансови отчети;
 • приети бяха годишни отчети за изминалата 2023 г. от 11 доставчици на социални услуги;
 • изпратен бе до Агенцията за контрол на социалните услуги годишен отчет за 4 социални услуги, предоставяни от Община Русе;
 • извършена бе проверка в Центъра за временно настаняване, във връзка спостъпил сигнал в община Русе от бивш потребител на социалната услуга;
 • взето бе участие в проверка на Управляващия орган на Министерството на труда и социалната политика по проект „Грижа в дома в община Русе“;
 • подготвени бяха общо 1510 месечни отчета и 1510 месечни графика на наетите лични асистенти по Механизъм „Лична помощ“, на наетите социални асистенти по Програма „Асистентска подкрепа“ и на наетите домашни помощници по проект „Грижа в дома в община Русе;
 • здравните медиатори консултираха 108 лица от кв. „Тракция“, кв. „Родина“, кв. „Селеметя“, кв. „Средна кула“ и с. Ново село, които бяхаконсултирани за превенция на заразяване със заболяванията туберкулоза и хепатит А, за методи на контрацепция, за рисковите фактори водещи до сърдечно – съдови заболявания и задължителното здравно осигуряване;
 • здравните медиатори проведоха беседа с 29 семейства с деца за задължителните имунизации и поддържане на лична хигиена и съдействаха на 16 лица за достъп до здравни грижи. Те също така съвместно с екипа на СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков“обхванаха 13 лица от с. Ново село за провеждане на профилактични прегледи и изследвания за туберкулоза;
 • експерти на община Русе посетиха 10 лица, подали заявления за отпускане на финансова помощ за здравословни проблеми, за подготвяне на информация за предстоящо заседание за разглеждането им;
 • експерти на община Русе участваха в среща на мултидисциплинарния екип, сформиран по Координационния механизъм за случаи на деца жертва на насилие, където бе обсъден случай на семейство с три деца, които не полагат адекватни грижи за тях и поставят в риск здравето и живота им;
 • проведени бяха 3 психологически консултации на родители, които имат съмнение, че децата им употребяват психоактивни вещества по индикативната програма „SOS родители“;
 • проведена бе среща на групата „Взаимопомощ на родители“ по индикативната програма „SOS  родители“;
 • на 27 март бе въведена временна организация за безопасност на движението на ул. „Владая“ и ул. „Кремиковци“ в кв. „Долапите“, във връзка с прокарване на ел. връзка;
 • на 28 март бе приета постоянната организация на движението на ул. „Мария Луиза“, във връзка с приключил основен ремонт.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“:

– продължават дейностите по изграждането на осветление на тенис кортовете в Парка на младежта, както и подготовката на съоръжението за началото на сезона;

– извършена бе подготовка на помощния терен в СК „Ялта“ за провеждане на ученически игри по футбол;

– извършена бе подготовка на езерото в Лесопарк „Липник“ за провеждане на държавни и вътрешни първенства за гребните спортове;

– продължава организацията на Общинското първенство по футбол за юноши VII – X, VIII – X, V – VII клас, част от програмата на Ученически игри – сезон 2023/2024 г.;

– наградени бяха финалистите от Общинското първенство по футбол за юноши VIII – X, част от Ученически игри – сезон 2023/2024 г.;

– организиран бе транспорт за русенските училища, които ще участват със свои представители на зоналните първенства по различни спортове, част от Ученически игри 2023-2024 г.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest