СЕДМИЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:– създадена бе организация за затваряне на кръстовището на бул. „Липник“ с ул. „Дебър“ за асфалтирането му;– на 17 и 18 май бе проведена кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата;– на 19 май определената от кмета работна група от представители на Община Русе, ОП „Паркстрой“ и ОД на МВР-Русе извърши огледи по цялата главна улична мрежа и в районите на възловите кръстовища и пътните възли за установяване на местата с избуяли храсти и друга растителност, ограничаваща видимостта на водачите, закриваща пътните знаци и светофарните секции и създаваща предпоставки за ПТП, с цел възлагане почистването й;– извършиха бяха ремонти на локални разрушения на пътните настилки по ул. „Искър“, ул. „Кърджали“, ул. „Марица“, ул. „Неофит Рилски“, ул. „Никола Табаков“, ул. „Тракция“, както и в междублоковите пространства на бл. „76“, бл. „79“, бл. „87“, бл. „84“ и бл. „86“ в кв. „Здравец“;- възстановени бяха дъждоприемни шахти на бул. „Цар Освободител“ и на алея „Момина Сълза“;- отстранени бяха опасни пропадания на ул. „Троян“, както и на пътни банкети в участък по бул. „България“;- възстановено бе неработещо улично осветление на участъци от пл. „Свобода“, бул. „Мидия Енос“, ул. „Алеи Възраждане“, ул. „Асен Златаров“, ул. „Капитан Райчо Николов“, ул. „Константин Димчев“, ул. „Проф. Васил Арнаудов“;- извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление в Парка на младежта и околоблоковите пространства до бл. „34“ и бл. „43“ в кв. „Дружба 3“,бл. „Етър“ в кв. „Здравец – Изток и бл. „18“ и бл. „19“ в кв. „Здравец“; – положена бе хоризонталната пътна маркировка пред кръстовища по бул. „Съединение“, ул. „Тулча“, ул. „Никола Петков“, ул. „Доростол“, както и обозначаването на паркоместа с пътна маркировка по бул. „Цар Освободител“, бул. „Цар Фердинанд“ и ул. „П.Д. Петков“;- започна подготовката на пътното платно за полагане на нова асфалтова настилка по ул. „Страцин“ в кв. „Дружба 2“;- на 16 май бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Гео Милев“ в района на кръстовището с ул. „Еленин връх“, във връзка с водния цикъл;- подготвен бе ВОБД за затваряне с цел асфалтиране кръстовището при „Ялта„ на 21 и 22 май;- извършена бе съвместна проверка с „Басейнова дирекция“ – Плевен за изпълнението на условията по издадени разрешителни на сондажните кладенци на Община Русе;- извършена бе съвместна проверка с РИОСВ – Русе относно замърсявания с отпадъци;- проведена бе среща с Екопак България за координиране дейността по разделно събиране на отпадъци от опаковки;- продължава измиването на съдовете за разделно събиране на отпадъци;- почистени бяха нерегламентирани замърсявания на ул. „Кръстец“;- ръчно и машинно с шредер бе окосен бул. „България“ на 19май, а Лесопарк „Липник“ бе ръчно косен в рамките на два дни – 16 и 17 май;- продължават да се поддържат сервитути на извънградскатаобщинска пътна мрежа – м-н „Джъмбо“ – кв. Средна кула, с. Бъзън – с. Ястребово, с.Хотанца – с. Долно Абланово;- оформени бяха рози по бул. „Липник“ и „Скобелев“;- подготвени и засадени бяха цветни фигури пред Община Русе – 2 600 бр. разсади;- в Общинския приют за безстопанствени животни са настанени 22 кучета и 2 котки. Осиновени са 2 кучета и е извършена кастрация на 22.

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“:– на 17 май се проведе втората работна среща на представители на общини, общински съветници и граждани с IRI – Международен републикански институт,  в чийто проект Община Русе прие да участва заедно с 10 общини с фокус прозрачност и отчетност на общинските власти и гражданско участие с цел превенция и противодействие на корупцията. На тази среща бе представен финалният доклад на IRI от проучването на общественото мнение. Предстои организиране на обществено обсъждане с цел сближаване на гражданите с местната власт;– на форум, организиран от Института по публична администрация, Община Русе бе поканена и представи иновативни добри практики, въведени в администрацията, а именно:• седмичен отчет на кмета на Община Русе;• електронно проследяване на жалби и сигнали през сайта на Общината;• обучение по роботика и кодиране в началните училища на Община Русе;• кампания за безвъзмездно предоставяне на компостерина граждани на територията на Общината;– експерти от Община Русе посетиха гр. Берген, Норвегия, във връзка с Проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“. Идеята на посещението е да се запознаят с добрите норвежки практики и прилагането им в България; – eкспертите от отдел „Стопански дейности и анализи“ изготвиха индивидуални финансово-икономически анализи на 8 общински търговски дружества, във връзка спредстоящата балансова комисия;- Фондация „Русе – град на свободния дух“ подкрепи финансово ученичката от Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“ Стефания Горначка за участието й във фестивала „Сан Ремо“ в Италия. Тя получи плакет и спечели сърцата на публиката с изпълнение на песен на Адел в аранжимент на майстроГеорги Андреев, диригент на ансамбъл „Филип Кутев“.- разгледани и одобрени бяха от Общински съвет – Русе две предложения за отдаване под наем на общо 13 обекта общинска собственост, от които 2 обособени части от учебни заведения и институции в сферата на образованието и 11 терена за поставяне на преместваеми обекти. Изготвената документация и заповеди ще бъдат публикувани на сайта на Община Русе;- открита бе процедура за категоризация на 14 туристически обекта като за 12 от тях са издадени временни удостоверения за открита процедура по категоризация.

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:– отворена бе електронната система за прием в първи клас;– подготвен и сключен бе договор с „Медицински център – 1“ ЕООД с предмет „Разкриване на амбулатория за първична медицинска помощ на територията на кварталите ДЗС и Образцов чифлик“ по чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки;– проведен бе втори информационен ден по Програма „Култура“ за финансиране на проекти от бюджета на Община Русе;– проведена бе комисия за разглеждане на постъпилите заявления за включване в Програма „Асистирана репродукция“, като са изготвени протокол и заповед;- проведено бе заседание на Комисията по Наредба 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на Община Русе, като са разгледани 23 подадени заявления;- подготвени бяха три конкурса за възлагане предоставянето на социалните услуги на територията на община Русе.- изпратено бе писмо до Държавната агенция за закрила на детето относно предстоящите празници и събития за Деняна детето – 1 юни;- експертите от Превантивно-информационния център по наркотични вещества проведоха среща с шест обучени доброволци по Националната програма за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда „От връстници за връстници“;- здравните медиатори, съвместно с експерт от Регионалнатаздравна инспекция извършиха обход в кв. „Средна кула“ и кв. „Селеметя’’, при който са консултирани 35 семейства, на които са раздадени информационни материали;- здравните медиатори проведоха срещи в ОУ „Алеко Константинов“ с 13 родители и 13 седмокласници с цел превенция на отпадане от училище и кандидатстване в гимназии. Консултирани са за важността от продължаване на образователното им развитие и професионално ориентиране, както и за рисковете от употребата на енергийни напитки и наркотични вещества.- експерти от отдел „Здравни дейности“ извършиха проверка в амбулатория за първична медицинска помощ на територията на кварталите „ДЗС“ и „Образцов чифлик“;- експерти от отдел „Здравни дейности“ подготвиха презентация и взеха участие в трета поредна работна среща за осигуряване на достъпна среда, съгласно Наредбата за определяне изискванията за  достъпност;- проведено бе заседание на комисията по Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища“;- началникът на отдел „Здравни дейности“ Радостина Пейковаучаства в екипна среща  по два случая на деца жертва на насилие съгласно Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция;- Община Русе съдейства за организирането на национално предприемаческото състезание „Започни млад“ 2022 в гр. Русе;- проведени бяха работни срещи във връзка с организацията на мероприятията за 24 май;- подготвен и проведен бе фестивал на детските градини „Децата ба Русе пеят и танцуват“ на 19 май;- подготвена бе официалната церемония по връчване на грамоти и плакети на отличниците от образователните институции;- подготвено бе спортното мероприятие „Ден на предизвикателството“;- извършени бяха подготвителни дейности по Програма „Спорт“ 2022;- проведено бе заседание на Специализираната комисия по присъждане на наградите „Русе“ в област „Изкуство и култура“ за 2022 година;- проведено бе заседание на Обществения съвет по култура; – приключи подготовката за официалната церемония – концерт за връчването на Наградите „Русе“ на Община Русе на 23 май от 18:00 ч. в Доходното здание;- подготвени бяха екипи и работни комисии за оценка на проектните предложения, съгласно правилника на Програма „Култура“ на Община Русе;  – подготвени бяха отчетите на народните читалища за 2021 г. за разглеждане на сесия на Общинския съвет;- продължава приемането и обработката на заявки за участие в 51. ФС „Златната гъдулка“.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:– приключиха дейностите по изграждане на козирки на сградата на Детска ясла № 8, която се намира на  ул. „Неофит Рилски“ № 68 в Русе;– служителите от отдел „Строителен контрол“ са извършили 8огледа на територията на Русе и малките населени места в общината по сигнали на граждани и разпореждания на контролни органи за незаконно строителство. Съставен е един констативен акт за незаконно строителство;- издадени бяха 7 разрешения за строеж.

Pin It on Pinterest