Седмичен отчет за дейността на общинска администрация- Русе

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

– проведе се работна среща с министъра на околната среда и водите Борислав Сандов. На нея бе обсъден проблемът с качеството на атмосферния въздух в Русе и се реши създаването на Обществен съвет по околна среда, включващ заинтересовани граждани, които да участват в комплексните проверки на промишлените предприятия заедно с представителите на компетентните органи;

– монтирана е нова звукова сигнализация за незрящи пешеходци на светофари кръстовища ул. „Тулча“ с ул. „Плиска“, ул. „Студентска“ и ул. „Цветница“;

положена е нова асфалтова настилка на ул. „Инж. Бъркли“ в кв. Здравец – Север;

– продължи работата по изграждането на безплатен паркинг в близост до Централен  общински пазар;

– съставен е акт за нарушение на хранителна верига в гр. Русе за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци около съдовете;

– подменено е уличното осветление по ул. „Тулча“, като старите осветителни лампи са заменени с нови LED осветителни тела;

– положена бе хоризонтална пътна маркировка по бул. „България“;

– премахнати са четири нерегламентирани замърсявания: ул. „Искър“, ул. „Кръстец“, Източна промишлена зона, ул. „Филип Станиславов“;

– извършена е проверка на дейността на Регионално депо-Русе и Инсталация за предварително третиране на отпадъци;

– извършиха се ремонти на локални разрушения на участъци по настилките на бул. „Мидия-Енос“, ул. „Пристанищна“ и ул. „Солун“;

– отстранено е поредно опасно пропадане на пътното платно по ул. Стоян Михайловски в кв. Дружба 3;

– възстановено е улично осветление на участъци по бул. „Липник“, бул. „Генерал Кутузов“, бул. „Тутракан“, ул. „Волов“, ул. „Доростол“, ул. „Измаил“, ул. „Кадин мост“, ул. „Лакатник“, ул. „Околчица“, ул. „Потсдам“ и по уличната мрежа на кв. Долапите;

– в общинския приют за безстопанствени животни настанихме 13 бр. кучета и 4 бр. котки, осиновени са 5 бр. и е извършена е кастрация на 8 бр. кучета;

– санкционирани са общо 76 бр. водачи на моторни превозни средства за нерегламентирано паркиране на територията на гр. Русе;

– осигурен е обходният маршрут на линии №6 и №15 в кв. Средна кула във връзка с предстоящото затваряне на ул. „Йордан Йовков“ и промяна на разписанието на линия №15;

– въведена е временна организация на движението по ул.“Христо Г. Данов“ и ул. „Княжеска“;

– стартира производство на разсади за летни цветя.

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“:

– на 05.01.2022 се проведе комисия за одобряване на списъците за настаняване на граждани в общински жилища. През 2021 г. има подадени 252 молби за картотека, от които 209 броя са картотекирани като крайно нуждаещи се граждани,  на 38 семейства е отказана картотека и 5 семейства са подали молби за промяна на обстоятелства. Общо 115 семейства са новонастанени през 2021 година, както следва:

–                 85 семейства са настанени в жилища от общия фонд

–                 16 семейства са настанени в резервни жилища

–                 14 семейства са настанени в жилища от ведомствения фонд

Общо освободените жилища през 2021 година са 160.

– депозирано е проектно предложение по програма „Красива България“ към Министерството на труда и социалната политика с предмет „Монтаж на хидравлична платформа за осигуряване на достъпна среда в ОУ “Тома Кърджиев“ гр. Русе. Проектът е на стойност 106 305лв.;

– общинска администрация е подготвила и ще внесе предложение относно утвърждаване списъци на общински жилища, на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост.  Общинските жилища са предназначени основно за задоволяване потребностите на крайно нуждаещите се и социално слаби граждани на територията на Община Русе и са важна част от социалната ѝ политика;

– обработени са над 100 искания за издаване на разрешително за търговска дейност от служителите на отдел „Търговия, наемни отношение и защита на потребителите“, регистрирани са 2 нови места за настаняване (стаи за гости) на територията на Общината, като други 2 са закрити. Извършени са проверки на търговски обекти по сигнали на граждани, като нарушения при проверките не са установени;

– изготвена е Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2022 година, която ще бъде разгледана на предстоящата сесия на Общински съвет – Русе през месец януари;

– изготвено е предложение относно определянето на пасищата, мерите за общо и индивидуално ползване и одобряване на годишен план за паша, в съответствие с изискванията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и списъците към тях, които ще бъдат качени на сайта на Общински съвет – Русе.

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

– утвърден и публикуван е графикът на дейностите по приема на деца в детски градини и подготвителни групи към училища на територията на Община Русе през 2022 г.

– проведе се заседание на комисията за разглеждане на заявленията за подпомагане на деца с изявени дарби;

– изготвено и изпратено е становище до РУО – Русе относно планиране, утвърждаване и реализиране на държавния прием в VIII клас в неспециализираните профилирани  и професионални гимназии, средните и обединените училища за учебната 2022/2023 година;

– разпространени информационни материали за Ковид – 19 и ваксини в кв. „Възраждане“, кв. „Чародейка“ и кв. „Родина“;

– подготовка на церемония „Спортист на годината 2021 г.“;

– проведена е среща с д-р Велев – ОПЛ на граждани от ромски произход от кв. Родина за списък на деца, подлежащи на имунизация;

– изготвено и изпратено писмо до МОН за напредъка към месец декември 2021 г. по проектите, за които Община Русе е бенефициент по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г.;

– извършени проверки на 217 лица поставени под карантина;

– подготовка на договори с артисти-участници в програмата на 61. МФ „Мартенски музикални дни“ 2022;

– изготвен приемо-предавателен протокол за изпълнените дейности от д-р Лазаров по договора за проведените профилактични прегледи на спортуващи деца и ученици от общината;

– консултирани са 4 семейства за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено 2-ро дете или близнаци. Консултирани за включване в Механизма „Лична помощ“ – 2 лица;

– проведена консултация на алкохолно зависим гражданин. Подготовка за посещение в 8 клас на ПГСАГ  „Пеньо Пенев“ – Русе за запознаване на учениците с психоактивните вещества.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

– през периода от служителите на отдела са извършени 8 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе във връзка със сигнали от граждани и са съставени протоколи от проверките.

Ежедневно служителите от отдела подготвят отговори по сигнали и жалби на граждани и институции.

Pin It on Pinterest