Седмичен отчет за дейността на кмета на Община Русе и на общинската администрация

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“:

 •  Община Русе е одобрена за финансиране по проектно предложение  BGENERGY-2.001-0033 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе“. С проекта ще бъде подменено част от уличното осветление на гр.Русе, също така ще бъде изграден и фотоволтаична централа. Ще бъдат обхванати кварталите „Дружба-1“, „Дружба-2“, „Дружба-3“, „Чародейк-Север“, „Чародейка-юг“ и главните улици – бул.„Христо Ботев“, бул.„Гоце Делчев“, бул.„Васил Левски“, бул.„България“, бул. „Липник“, ул.„Плиска“, ул.„Наум“, ул.„Доростол“, бул.„Тутракан“ . Бюджетът на проекта е на стойност 783 хил.лв;
 • извършена е проверка на спирките от градския транспорт, обект на договорите за концесия. Изготвен е протокол със състоянието на всеки спирконавес и снимки. Концесионерът е уведомен, за да предприеме необходимите действия за отстраняване на несъответствията;
 • в централна градска част (ул. „Александровска“), е проведена разяснителна кампания в търговските обекти относно разделното събиране на отпадъци. Кампанията е съвместна – проведена от инспекторите в отдела и служители от отдел „Екология“.
 • входирани са 19 предложения за разпореждане с имоти за сесията на Общинския съвет през септември – общинска собственост, включително и за откриване на процедура за провеждане на присъствен публичен търг с тайно наддаване, за учредяване възмездно право на строеж върху общински поземлен имот с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“, чрез предоставяне на Общината на вече построени и в експлоатация обекти, като минималната площ, която предлага администрацията на база на анализ на лицензирана фирма оценител е 220,83 кв.м. чиста жилищна площ. Изискване на тръжната процедура ще бъде жилищата да са екплоатационно готови за живеене;
 • през тази седмица бе заснет рекламен клип относно икономическо- инвестиционния потенциал на община Русе със съдействието на в. Капитал;
 • извършват се  проверки в търговски обекти за продажба на обувки във връзка с изискванията на ЗЗП настъпване на есенно-зимния сезон, проверени са също пет хотела за необходимата документация и регисрация и отчитане на нощувките.

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • проведена е среща с представител на „Екопак България“ АД относно възможностите за актуализиране на графика относно изпълнението на дейността по разделно събиране на отпадъци от опаковки;
 • започна извършването на съвместни проверки с отдел „Търговия, наемни отношение и защита на потребителите“ във връзка с регламентираното изхвърляне на отпадъците, получени от дейността на търговските обекти;
 • подготвени бяха над 25 000 есенни цветя;
 • възстановяват се настилките на разрушени тротоари по ул. „Хан Крум“; 
 • подновена бе различна по вид хоризонтална пътна маркировка по бул. „Цар Освободител“, бул. „Съединение“, бул. „Хр. Ботев“, ул. „Шипка“ и ул. „Панайот Хитов“.
 • отстранени са повреди в мрежите и съоръженията за уличното осветление по бул. „България“, бул. „Г. Делчев“, бул. „Тутракан“, ул. „Адмирал Рождественски“, ул. „Й. Дайнелов“, ул. „Търговска“, ул. „Щип“, ул. „Антим“, ул. „Сухи чал“, ул. „Цариград“, ул. „Студен кладенец“, ул. „Яребична“, ул. „Доростол“, ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „София“, ул. „Юндола“, както и по улици в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапи“;
 • отстранени са опасни пропадания на пътната настилка по бул. „Съединение“, ул. „Згориград“ и ул. „Вардар“;
 • ремонтираха се дъждоприемни шахти по бул. „Васил Левски“ и в близост до бл.“31“ и бл. „35“ в жк. „Дружба 3“;
 • извършиха се ремонти по пътна настилка в участъци на бул. „България“, бул. „Липник“, бул. “Съединение“, ул. „Студентска“, ул. „Добри Немиров“, ул. „Вардар“, ул. „Л.Каравелов“,ул. „В.Априлов“, ул. „Свети Горазд“, ул. „24 – ти Май“, ул. „Н.Вапцаров“;
 • измити бяха улиците:“Чипровци“,.“Шипка“,“Рига“ .“Петрохан“,“Николаевска“, “ЦарОсвободител“,“Фердинанд“,“Борисова“,“Котовск“,.“Захари Стоянов“,“Тича“, “Лозен планина“, “Николаевска“,“Ст.Стамболов“,бул.“Бозвели“ и бул.“Скобелев“;
 • почистени бяха отново общинските зелени площи около Дунав мост;
 • окосени са  тревните площи на Старото сметище;  гробищен парк „Чародейка“;
 • изрязани са сухи дървета и сухи клони в Парк на младежта и по сигнали на 112;
 • участие в подготовката на конно състезание на клуб „Кентавър“;
 • изготвена жива украса за фестивала „Реките на града Русе“.
 • започна приемането на подготвените материали за обявените конкурси във връзка с Европейската седмица на мобилността (16.09.-22.09.);
 • започна подготовката на материалите за сформирането на Общинската комисия за безопасност на движението по пътищата, съобразно указанията на Държавната агенция по БДП;                                                                                                                                               

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 • за първи път Община Русе сключва рамково споразумение за извършване на строителен надзор за следващите 3 години. Споразумението е сключено с 5 фирми, 4 от които са от Русе. До края на септември ще стартира изпълнението на следните обекти: 
 • прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ОУ „Отец Паисий“ – гр. Мартен; 
 • внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла №4;
 • изграждане на нови козирки за Детска ясла №8;
 • изграждане на детски площадки в Детска ясла №1, Детска ясла №15, Детска ясла №4 и Детска ясла №5;
 • изграждане на пералня на Община Русе в сградата на бившия „Дом майка и дете“ на ул. „Н. Й. Вапцаров“ №20;
 • основен ремонт на спортно игрище до бл. „18“ в кв. „Дружба 3“;
 • реставрация и консервация на покрива и главните фасади на корпус: „А“, „К“ и „Л“ от сградата на Доходното здание и реконструкция на технически инсталации;
 • изграждане на осветление по главен път I-2 Русе – Разград /при Джъмбо/;
 • изграждане на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди;
 • изграждане на детска площадка за деца от 0 до 3 г. до бл. 45, кв. „Дружба 3“; до бл. „Г. Кирков“ в ЦГЧ и до бл. „Странджа“ в кв. „Родина“ 2;
 • благоустрояване и изграждане на детска площадка при бл. „213“ в кв. „Чародейка“;
 • благоустрояване на бл. „Енергетик“ 1 и бл. „Енергетик“ 2, в т. ч. и изграждане на паркинг:
  •   служителите от отдел „Строителен контрол“ са извършили 9 проверки по сигнали за незаконно строителство на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе. От началото на 2021 г. до този момент общата сума на наложените глоби за установени нарушения на ЗУТ и Наредба №7 е в размер на 12 500 лв.; 
  •   за отчетния период са издадени 6 Разрешения за строеж и са одобрени 13 бр. подробни устройствени планове.

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 •   работно съвещание с директорите на детски градини на територията на община Русе за началото на учебната 2021-2022 година;
 •   обучение на директорите на детски градини на територията на община Русе за въвеждането на електронни дневници;
 •   обобщаване на информация относно текущото състояние на сградния фонд, извършена през летния период и предстоящи неотложни ремонтни дейности на всички институции в предучилищното и училищното образование в община Русе;
 •   проведена работна среща на ръководството на Община Русе – отдел „Социални дейности“ на Общината, представители на неправителствени организации, доставчици на социални услуги. В срещата участие взе г-н Енчо Енчев – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ в Община Русе. По време на обсъждането бяха представени новите моменти в предоставяне на социалните услуги, лицензиране на доставчиците на социалните услуги, съгласно Закона за социалните услуги, дейности във връзка с противоепидемичните мерки.;
 •   обявяване на свободни места за прием в детски градини, яслени групи и ПГ към училищата на територията на община Русе;
 •   провеждане на неприсъствено заседание на Комисия за детето. Предоставени са изготвените материали, по електронните пощи на всички участници за запознаване с тях;
 •   приемане на заявки за закупуване на хранителни продукти и лекарства на обявените горещи телефони;
 •   начална пресконференция по проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на община Русе;
 •   разработване на Стратегия за развитието на предучилищно и училищно образование в Община Русе 2021-2025 година;
 •   приемане на отчети за касово изпълнение към 31.08.2021 г. на бюджетите на всички институции в предучилищното и училищното образование в Община Русе;
 •   управление и координация на дейности по организирането на Двудневна проява в рамките на европейската седмица на спорта, организирана от Акробатичен клуб Русе;
 •   изготвяне на информация за актуалното състояние на спорта в община Русе във връзка с изготвяне на План за интегрирано развитие на Община Русе;
 •   подготовка на 60. МФ „Мартенски музикални дни“ 2021 – изготвяне на договори, проектиране на рекламния каталог на фестивала,  отпечатване на рекламно-информационни материали;
 •   подготовка на Есенния салон на изкуствата и културата 2021;
 •   подготовка на честването по случай 136-та годишнина от Съединението на България на 6 септември;
 •   административна подготовка за работата на комисията по присъждане на Наградата „Елиас Канети“, която ще заседава на 4 септември в Русе;
 •   прием и обработка на проектни отчети по Програма „Култура“.

Pin It on Pinterest