Седем детски градини в Русе започват специализирана работа с деца със специални образователни потребности

Седем русенски детски градини спечелиха проект за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Това са детските градини „ Детелина“, Пинокио“, „Звездица“, „ Иглика“, „Синчец“, „Радост“ и “Червената шапчица“.

Проектът поставя акцент върху потребностите, способностите и интересите на децата, а планираните дейности са в унисон с политиката на Министерството на образованието и науката за осигуряване на равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете.

Децата със специални образователни потребности ще бъдат в основата на работата на специалистите, като се предвижда да бъдат обхванати подрастващи с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби. Именно те са тези, които се нуждаят от допълнителна подкрепа.

Усилия ще бъдат положени за разработване и въвеждане на модели и инструменти за приобщаващо образование в детските градини. Екипите ще имат за цел да създадат успешни модели за изграждане на функционална оценка на индивидуалните потребностите на всяко едно дете.

Директорите на детските градини, участващи в проекта, изразяват пълна готовност за работа по него, като начало ще се постави със специализирано обучение на екипите за подкрепа за личностно развитие. По този начин квалифицирани специалисти ще могат да осъществят всички останали заложени по проекта дейности.

Pin It on Pinterest