Региона

Създават Консултативен съвет към Община Благоевград, отговарящ за интеграцията на ромите

Консултативен съвет към Община Благоевград ще отговаря за въпросите, свързани с интеграцията на ромите и подобряването на начина им на живот.

Съветът ще заседава на всеки шест месеца и ще изпълнява своите функции на общинско ниво, като прилага областната и Национална стратегия за изпълнение на политиките за социално-икономическото приобщаване на ромите. В него ще участват представители на различни институции и неправителствени организации, имащи отношение към ромската общност.

Целта на Консултативния съвет е да бъдат изпълнени европейските интеграционни и приобщаващи политики.

По този повод днес в Община Благоевград се проведе Кръгла маса на тема „Интеграция и овластяване на ромите. Създаване на Консултативен съвет към Община Благоевград“ по проект „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“.

По време на форума Таня Маркова, ръководител на проекта, ас. д-р Мирела Кючукова към ЮЗУ, Миглена Бачева, експерт към Областна администрация и Миглена Михайлова от Сдружение Л.И.Д.Е.Р. – Личности идеи и действия за ефективни решения“ очертаха основните рамкови документи, гарантиращи правата на уязвимите групи.

Участие взеха още експерти към общинска администрация, представители на държавни и местни институции, на неправителствени организации и заинтересовани страни.

Проект „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите в община Благоевград“ има за цел да създаде устойчиви механизми за подобряване на състоянието и възможностите на хората, живеещи в ромските общности чрез подобряване на достъпа до социални услуги в областта на образованието, заетостта, здравеопазването и др.

Бюджетът на проекта е 967 650,00 евро, а срокът за изпълнение – 24 месеца, с начална дата 11.04.2022 г., и крайна дата 30.04.2024 г.

Община Благоевград изпълнява проекта в партньорство с Фондация „Тръст за социална алтернатива“, Сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – Личности идеи и действия за ефективни решения“ и „Pirin Holding“ AS,  Кралство Норвегия.

Проект №BGLD-3.002-0015 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите в община Благоевград“ се изпълнява по Договор за Безвъзмездна финансова помощ №Д03-14/11.04.2022 г., финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest