Съветниците в Ловеч се разбраха за закупуване на нов сметосъбиращ автомобил

След поредица изказвания и въпроси общинските съветници в Ловеч се консолидираха около необходимостта да бъде закупен нов сметосъбиращ автомобил, който да повдигне нивото на чистота в 34–те населени места на общината. Това стана така.

Първо бе прието предложението от кметове и кметски наместници относно горещия проблем в селата. Първи подписал се в предложението бе кметът на Радювене Игнат Игнев, следван от още 26 подписа. След изказването на Игнат Игневв залата се изказаха и други кметове от селата, които подкрепиха идеята. Предложението бе прието с 31 гласа „За“ и без гласове „Против“ и „Въздържал се“.

Гласуването стана по време на заседание на 29 октомври в салона на Ловчанско читалище „Наука-1870“ при спазване на всички санитарни мерки.

Следващата точка бе приета с 28 гласа „За“, два гласа „Против“ и без гласове „Въздържал се“. Точката бе доклад за необходимите разходи за 2021 г. за осъществяване на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. Точката бе приета след известна редакция относно закупуването на нов сметосъбиращ автомобил, който струва 240 000 лева. Това сега трябва да стане чрез лизинг, като първоначално се платят 100 000 лева.

Предвижда се още с 20 % увеличение на разходите спрямо последните одобрени такива, които последно са увеличавани през 2018 година. Най-значителни – 32.6% от общите, са разходите за поддържане на чистотата на обществените площи.

Общият размер на необходимата сума бе изчислена на 3 919 736 лева с ДДС.

Pin It on Pinterest