Съобщение във връзка с проекта за подмяна на отоплителните уреди във видинските домакинства

Във връзка с обявения на 1.09.2021 г. Списък на кандидатите, одобрени/неодобрени при проверка за административно съответствие по проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин“ уведомяваме гражданите, че Общината дава възможност на част от неодобрените кандидати да отстранят несъответствията или пропуските в документацията си в рамките на 10 работни дни, считано от 7.09.2021 г. 

От това могат да се възползват кандидати, които са отстранени при етапа на административна проверка по някоя от следните причини:

  • Заявлението не е подадено от собственик;
  • Имотът е с неизяснена собственост;
  • Непълен комплект документи;
  • Не е представен документ за собственост на жилищната сграда.

Предоставената възможност не се отнася до кандидати, отстранени по следните причини:

  • Има задължения към Община Видин;
  • Имотът не е деклариран в местни данъци и такси.

Причината е, че едно от задължителните изисквания, които са посочени в Поканата за кандидатстване, която бе обявена на 15.04.2021 г., е към датата на подаване на заявлението лицата да нямат задължения за данъци и такси към Общината за предходната година, тоест 2020 г.

За повече информация и при въпроси гражданите могат да се обадят на следните телефони: 094/609 466; 

Pin It on Pinterest