РИОСВ – Пловдив: По-голяма част от извършените проверки през последните два месеца са извънредни

През месеците март и април тази година експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са извършили 80 проверки на 74 обекта, като 16 от тях са планови и 64 – извънредни.

В рамките на проведения контрол са дадени 19 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и секторните закони са съставени 18 акта. Издадени са и 13наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 21 600 лева. За констатирани наднормени замърсявания на въздуха на оператор е наложена постоянна месечна санкция в размер от 580,36 лв/месец. Срещу друго дружество е предприета и принудителна административна мярка.

Общо събраните суми по наложени глоби и санкции за двата месеца са 66 748 лв., като 37123 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са община Карлово – 28 031 лв., община Марица – 5 177 лв. и община Садово – 1 406 лева.

За периода са постъпили 92 сигнала на зелен телефон и 15 писмени жалби, на които екоинспекцията реагира своевременно. Най-многобройни са сигналите за замърсяване с отпадъци, както и такива, свързани със замърсяване на водите и въздуха.

От извършените проверки по отношение на заустването и осъществените пробонабирания на пречистени отпадъчни води, се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.

Служители на РИОСВ – Пловдив провериха вековни дървета – чинари в с. Бачково, общ. Асеновград. Тяхното състояние беше оценено като добро и не са констатирани нарушения на Закона за биологичното разнообразие. Екоексперти се включиха в 2 междуведомствени комисии за оглед състоянието на речното корито на р. Стряма в землища на общ. Марица и общ. Карлово, на които бяха набелязани мерки за почистване и осигуряване нормалната проводимост на реката.

За периода са процедирани 309 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти, които касаят бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, вкл. за кандидатстване по различни финансови механизми. Изготвени са 28 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда. Издадени са и 3 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони.

Тъй като по-голяма част от месеците март и април бяха в условия на извънредно положение, дейността на екоинспекцията беше реорганизирана по начин, по който да не се застрашава здравето на гражданите и служителите. Екоинспекцията се постара да информира навременно заинтересованите страни и гражданите по теми, касаещи контролни и превантивни аспекти от дейността на институцията, както и такива, свързани с организацията на работа на институцията в условията на обявената пандемия.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 448 документа на интернет страницата на РИОСВ – Пловдив, включително 24 прессъобщения.

Извършени са дейности по популяризиране сред обществеността на проекто-заповедите за обявявана на четири защитени зони BG 0001030 ЗЗ „Брестовица“, BG 0000194 ЗЗ „Река Чая“ , BG 0000255 „Градинска гора“ и BG 0000291 „Гора Шишманци“. РИОСВ – Пловдив информира заинтересованите организации и относно публикуваната покана за подбор на проектни предложения по програма LIFE за 2020 година и направените промени в условията за кандидатстване и крайните срокове във връзка със създалата се ситуация в световен мащаб и пандемията от COVID-19.

Въпреки извънредното положение, РИОСВ – Пловдив организира и проведе активна дистанционна кампания по случай Деня на Земята 22 април, която беше комуникирана чрез медиите и социалните мрежи и насочена към възпитанието на младите хора в любов към природата.

Pin It on Pinterest