Резултати от проверка по сигнал за свободно пуснати животни в два ловешки квартала

В ОДБХ –Ловеч, е получен сигнал с вх. № 915/08.05.2019г. относно относно свободно пуснати животни на територията на ж.к. «Младост» и кв. «Гозница» в гр. Ловеч.

На основание данните от сигнала, директор на ОДБХ-Ловеч е издал Заповед № РД-10-397/05.06.2019г. за определяне на комисия, която да извърши проверка по посочените обстоятелства от компетентността на БАБХ.

Проверката е извършена на 18.06.2019г. съвместно със служител на РУ на МВР гр. Ловеч – Мирослав Начев, мл. полицейски инспектор. При проверката в района на ул. „Дълбок дол“ и кв. „Изгрев“ са установени девет броя еднокопитни животни- коне, както следва:

  • 1 брой кобила с малко конче, собственост на лицето Димитър Димитров, живущ на ул. „Пано Рогозаров“ Кобилата е била завързана и при проверка се установява, че няма идентификационна маркировка-инжектируем транспондер.
  • 3 броя коне и 2 малки кончета, собственост на Асен Василев Бориславов, пуснати свободно, които също нямат идентификационна маркировка-инжектируем транспондер.
  • 2 броя коне-1 мъжки кон, вързан и 1 кобила, пусната свободно, собственост на Митко Стругарски, без идентификационна маркировка-инжектируем транспондер.

Собствениците на животните са получили призовки да се явят в ОДХ –Ловеч за съставяне на констативни протоколи и предписания за регистрация и идентифициране на установените животни.

Българската агенция по безопасност на храните е официалният компетентен орган за идентификацията на животните, който поддържа Интегрирана информационна система за въвеждане на данни за идентифицираните животни и регистрираните животновъдни обекти. ОДБХ – Ловеч поддържа регистър на животновъдните обекти на територията на областта.

Всички животни на територията на Република България следва да се придвижват единствено придружени с ветеринаномедицинско свидетелство. Това свидетелство се издава от регистриран ветеринарен лекар, обслужващ животновъдния обект. С него ветеринарният лекар гарантира, че животните са предварително прегледани и намерени за клинично здрави и годни за придвижване до местопредназначението им, както и други съществени ветеринарносаниртарни изисквания. Съгласно разпоредбата на чл. 132, ал. 1, т.6 от Закон за ветеринарномедицинската дейност – ЗВМД всеки собственик на селскостопански животни, следва да уведоми писмено ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект до 24 часа преди транспортиране на животните, за да бъде издадено това ветеринарномедицинско свидетелство. Съгласно чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗВМД животните също така следва да имат официална идентификация, която доказва, че са приложени мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните. Установяването на административно нарушение по посочените членове от ЗВМД се извършва от инспектори от отдел „Здравеопазване на животните” при ОДБХ – Ловеч, както ще се приложи в случая.

От своя страна органите на местната власт- кметове и кметски наместници, имат отговорни функции, разписани в ЗВМД. Съгласно чл. 133 от ЗВМД кметовете и кметските наместници съдействат за изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните; предприемат мерки за недопускане използване на общински пасища и места за водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози; предприемат мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците на населените места и определят маршрута на движение на животните от сборни стада по улиците на населените места. Неизпълнението на тези им задължения е санкционирано с търсене на административно-наказателна отговорност.

Необходима е координация на всички нива между действията на органите на местната власт и контролните органи на ОДБХ –Ловеч за законосъобразно прилагане на процедурите по регистрация на животновъдните обекти и законосъобразно придвижване на животни на територията на ОДБХ – Ловеч. Това ще осигури както спазване на изискванията за безопасност, така и за защита правата на собствениците на селскостопански животни.

При установяване на нарушения , свързани със свободно движение на безстопанствени животни или животни на които не са извършени мерки по профилактичната програма, общинските власти следва да приложат разпоредбите на подзаконовите нормативни актове като наредба за реда и условията за отглеждане на животни в жилищната територия на населеното място. При установяване на свободно движещи се животни органите на местната власт следва компетентност да уведомяват контролните органи на БАБХ/ОДБХ, за да се предприемат необходимите законови мерки.

Pin It on Pinterest