Решения на Общото събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“

Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ

№13

От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 23.06.2021 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане на решение за ползване на част от отчисленията по чл. 64 от ЗУО за финансиране актуализацията на Комплексно разрешително КР №433-Н0/2012 г. на обект Регионално депо за отпадъци при Стожер.

След разискванията, Общото събрание единодушно прие следното:

РЕШЕНИЕ №1:

  1. Общото събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ дава съгласие Община град Добрич да възложи Актуализацията на Комплексно разрешително КР №433-Н0/2012 г.
  2. Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме необходимите действия за освобождаване на средства в размер на 24 000 лв. (с включен ДДС) от отчисленията по чл. 64 от ЗУО необходими за Актуализация на Комплексно разрешително КР №433-Н0/2012 г.

Гласували: „за“-7 ,  „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане на решение за ползване на част от отчисленията по чл. 64 от ЗУО, за стартиране на процедура за изготвяне на Проект за трасето на заустващ колектор за пречистени инфилтрационни води от обект Регионално депо за отпадъци при Стожер.

След разискванията, Общото събрание единодушно прие следното:

РЕШЕНИЕ 2:

  1. Общото събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ дава съгласие Община град Добрич да сключи договор с изпълнител за Изготвяне на Проект на трасето на заустващия колектор за отвеждането на пречистените инфилтрационни води;
  2. Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме необходимите действия за освобождаване на средства в размер на 33 600 лв. (с включен ДДС) от отчисленията по чл. 64 от ЗУО за Изготвяне на Проект на трасето на заустващия колектор за отвеждането на пречистените инфилтрационни води

Гласували: „за“-7 ,  „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане на решение за изготвяне на работен проект за изграждане на трета клетка за депониране на отпадъци на територията на Регионално депо Стожер и финансирането му със средства от натрупаните отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

След разискванията, Общото събрание единодушно прие следното:

РЕШЕНИЕ 3:

3.           Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ дава съгласие за използване на сумата в размер до 100 хил. лв. с ДДС необходима за изготвяне на работен проект за изграждане на трета клетка, който да има връзка със съществуващите клетки I и II на територията на Регионално депо Стожер, от отчисленията по чл. 64 от ЗУО.

Гласували: „за“-7 ,  „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане на решение за използване на част от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за финансиране изготвянето на Програма за управление на отпадъците на територията на Община град Добрич.

След разискванията, Общото събрание единодушно прие следното:

РЕШЕНИЕ 4:

  1. Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие за използване на сумата в размер до 24 000 лв. с ДДС, необходима за изготвяне на Програма за управление на отпадъците на територията на Община град Добрич, от отчисленията по чл. 64 от ЗУО. 

Гласували: „за“-7 ,  „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Промяна на Решение №1 взето на заседание на общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, проведено на 28 май 2020 г.

След разискванията, Общото събрание единодушно прие следното:

РЕШЕНИЕ 5:

5.           Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, променя свое Решение №1 от 28 май 2020 г., което придобива следното съдържание:

Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие Община град Добрич да използва сумата от 118 260 лв. от отчисленията по чл. 64 от ЗУО, за закупуване по реда на ЗОП на нови 20 бр. – 5,5 кубикови контейнера, 10 бр. – 3,7 кубикови контейнера за ТБО и 10 бр. – 3,7 кубикови контейнери за зелени отпадъци, едносекционно гребло и ремарке – платформа, за нуждите на ОП „Комуналстрой”, гр. Добрич.

Гласували: „за“-7 ,  „против“- 0,  „въздържал се“-0

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Други – не постъпиха други предложения.

Председател: (п)

Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

Pin It on Pinterest