Решения на Общински съвет – Етрополе

На 30 юни в малкия салон на НЧ „Тодор Пеев-18714 година се проведе редовното заседание на общински съвет – Етрополе.

От заседанието по уважителни причини отсъстваше г-н Владимир Китов и г-н Васил Стоев. Промени в дневния ред бяха направени, като бе добавена една допълнително точка относно „Рамково споразумение за подпомагане и реализация на съвместни проекти, сключено между основателите на благотворителната програма „Българските добродетели“ – дружествата „Геотехмин“ ООД,, „Елаците – Мед“АД, , „Геострой“АД  и  „Геотрейдинг“АД  и Община Етрополе.

Първа точка от дневния ред бе приета единодушно относно одобряване на Доклад за резултатите от последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Етрополе 2014-2020 г. Съгласно чл. 37 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за регионално развитие, изпълнението, наблюдението и оценката на общинските планове за развитие за периода 2014-2020 г- се довършват по реда, по който са започнали. За изпълнението на общинските планове за развитие се извършва последваща оценка не по – късно от една година след изтичането на периода на тяхното действие. Основната цел на последващата оценка е да осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от прилагането на Общинския план за развитие на община Етрополе през периода 2014-2020 г., както и да направи препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие и за подобряване на управлението и координацията през новия програмен период.

Втора точка от дневния ред бе приета с 15 гласа „за“ относно Обявяване на конкурс за избор на управител на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“ – ЕООД град Етрополе.

С 15 гласа „за“ следващата точка три от дневния ред бе приета относно Актуализация на програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г. § 2. В Раздел IV– „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, в т. 4.2 текстът: „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажба, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, без провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавя нова подточка, както следва:

§ 1. В Раздел IV – „Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, в т. 4.2.  с текст : „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение  да извърши продажба, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, без провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавя нова подточка, както следва:

„4.2.27. Застроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХI – 1697, квартал 165 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият с площ от 636 /шестстотин тридесет и шест/ кв.м.“

§ 2. В Раздел IV – „Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, в т. 4.4. с текст: „Прекратяване на съсобственост между Община Етрополе и физически  или юридически лица, чрез продажба на общинските части /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици или други общински имоти/, се добавя нова подточка, както следва:

„4.4.12. Реална част в размер на 134 /сто тридесет и четири/ кв.м. от УПИ IV – 163,164,166, находящ се в квартал 37 по подробния устройствен план на с. Бойковец, целият с площ от 2425 кв.м.“

            Точка четири от дневния ред относно Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ IV – 1858, квартал 47 по ПУП на гр. Етрополе бе приета единодушно. С това решение се дава съгласие да се извърши продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, актуван с АЧОС №3202/07.06.2021 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе.

Точка четири от дневния ред бе приета с 15 гласа „за“ относно Отмяна на Решение №270/05.05.2021 г. /Протокол №20/, изменено с Решение №284/27.05.2021 г. / Протокол №21/ на Общински съвет – Етрополе.

Шеста точка от дневния ред бе приета с 15 гласа „за“ относно Продажба на общинско жилище – апартамент №13, находящ се в квартал 12 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, ЕПЖБ №12, ет.5.

Точка седем от дневния ред бе приета с 15 гласа „за“ относно Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ: помещение – магазин, находящ се на бул. „Руски“ №100, блок №1, УПИ II – „За жилищно строителство“, квартал 90 по подробния устройствен план на гр. Етрополе. С това Решение се дава съгласие да извърши публичен търг с явно наддаване.

Следващата точка от дневния ред относно Разрешение за изработване на подобрен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №62582.171.17 в м. „Симеоновото“, землище с. Рибарица, общ. Етрополе.

Допълнителната точка от дневния ред бе приета с 15 „гласа“ за относно Рамково споразумение за подпомагане и реализация на съвместни проекти, сключено между основателите на благотворителната програма „Българските добродетели“ – „Геотехмин“ ООД, „Елаците – Мед“АД, „Геострой“АД  и  „Геотрейдинг“АД    и Община Етрополе.

Pin It on Pinterest