Решения на Общински съвет – Етрополе

На 28 януари, в малкия салон на НЧ „Тодор Пеев-1871“ се проведе редовното заседание на Общински съвет – Етрополе.

Промени в дневния ред бяха направени, като бе добавена допълнителна точка относно Провеждане на процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по общинска, областна и републиканска транспортни схеми по реда на Закона за обществени поръчки.

Първа точка от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно Изменение на Решение №32 от 29.01.2020 г./Протокол №4/ на ОбС – Етрополе.

Втора точка от дневния ред бе приета с мнозинство касаеща Приемане на Общински план за младежта за 2021 г. С приемането на Общинския план за младежта се определят целите и приоритети на общинската политика за младите хора в съответствие със  Закона за младежта и Националната стратегия на младежта 2010-2020 г.

Следващата точка от дневния ред бе приета единодушно относно Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Етрополе. Анализът представя състоянието на образователната система в Община Етрополе през учебната 2020/2021 и възможностите на детските градини и училищата за реализиране на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие. Представят се данни за деца и ученици със специални образователни потребности и оценява състоянието на физическата и архитектурна среда в детските градини и училища в Община Етрополе. Анализът отчита резултати на базата на информация от директорите на образователните и други заинтересовани по въпросите на приобщаващото образование институции.

Точка четири от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно Приемане на доклад за отчитане изпълнението на общински план за интегриране на ромите в община Етрополе (2014-2020 г.) през 2020 г.

Следващата пета точка бе приета единодушно относно Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г.

Точка шест от дневния ред бе приета с мнозинство относно освобождаване от заплащането на дължимото по договори с Община Етрополе на лица наематели или ползватели на общински нежилищни имоти.

            Точка седем от дневния ред относно Разпореждане с имот – частна общинска собственост Урегулиран поземлен имот IV-197, квартал 42 по ПУП на с. Бойковец. С това Решение се дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост.

            Осма точка от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно Разпореждане с имот-частна общинска собственост, Една втора от УПИ VII-1697, квартал 163 по ПУП на гр. Етрополе.

            Следващата точка от дневния ред бе приета с мнозинство относно Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част от УПИ VII -251, квартал 11 по ПУП на с. Ямна.

            Точка десет бе приета единодушно относно Отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд, по реда на чл.37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ.

            Единадесета точка от дневния ред относно Отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския  поземлен фонд за общо и индивидуално ползване. С това Решение се определя списък на земеделските  земи – пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за общо индивидуално ползване за стопанската 2021 – 2022 година.

            Дванадесета точка от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Етрополе за 2021 г.

            Следващата точка тринадесет от дневния ред относно Кандидатстване на Община Етрополе по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ бе приета с 16 гласа „за“ .С това Решение се дава съгласие общината да кандидатства по проекта.

            Четиринадесета точка от дневния ред бе приета единодушно относно Определяне на доставчик на услугата „Патронажна грижа+“ в община Етрополе. С това Решение се дава съгласие  доставчика на услугата по проекта  „Патронажна грижа+“ да бъде Община Етрополе, чрез Звено „Домашен социален патронаж“.

Следващата точка от дневния ред бе приета с мнозинство относно  Промяна в състава на Комисия за разглеждане на молбите за отпускане на еднократна парична помощ на жители от община Етрополе, определен с Решение №12/30.12.2019 г., по Протокол №3 на Общински съвет-Етрополе.

            Точките 16, 17 и 18 бяха приети с мнозинство относно предоставяне на парична помощ на лица в нужда.

            Допълнителната точка от дневния ред относно  Провеждане на процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по общинска, областна и републиканска транспортни схеми по реда на Закона за обществени поръчки, бе приета с мнозинство.

Pin It on Pinterest