Река Чая в Асеновград вече е защитена зона

Общата й площ е 6 510,414 декара.

Община Асеновград вече може да се похвали със защитена зона „Река Чая“. Това става ясно от официална министерска заповед. Защитената зона е по цялото поречие на реката в общината. Заключена е между кварталите „Долни Воден“ и „Горни Воден“ и селата Ягодово, Крумово и Катуница, достигайки до Садово. Общата й площ е 6 510,414 декара. „Река Чая“ се вписва в регистрите на защитените зони, водени в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив.

Чрез заповедта, предмет на опазване в защитена зона „Река Чая“ стават различни типове природни местообитания, сред които крайречни галерии и храсталаци. Под защита вече попадат и бозайници като остроухнощник, голям нощник, лалугер, видра, пъстър пор. От земноводните влечуги – жълтокоремна и червенокоремна бумка, голям гребнест тритон, обикновена блатна костенурка. От рибите – маришка мряна, обикновен и балкански щипок. От безгръбначните – вертиго (дезмалинов спираловиден охлюв и тесноустен спираловиден охлюв), както и бръмбар рогач.

В границите на защитената зона се забраняват провеждане на състезания с моторни превозни средства, както и движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита, извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии. Забраната не е валидна при възникнали бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, контролни и спасителни дейности. В ограничението влизат и дейности като отводняване на крайбрежни заливаеми ивици на реки, изземване на наносни, преграждане с диги на реки, с изключение на такива, в урбанизирани територии и в случаи на опасност от наводнения, които могат да доведат до риск за живота и здравето на хората или настъпване на материални щети при бедствия и аварии и за подобряване на състоянието на природните местообитания на гореспоменатите видове. Не е разрешено разораване, залесяване или превръщане в трайни насъждения на ливади, пасища и мери, при ползването на земеделските земи, като такива. Забранява се и премахване на жизнени единични или групи дървета. Не се допуска палене на стърнища и площи със суха и влаголюбива растителност.

С цялата заповед, определяща правилата за ползване и забраните на територията на защитена зона „Река Чая“, може да се запознаете ТУК.

Pin It on Pinterest