Регионалната програма за заетост на област Смолян през 2021 година ще осигури работа за шест месеца на 90 лица

Реализираните през годините регионални програми за заетост са оказали важно и съществено значение за намаляване на безработицата в област Смолян, а също така и за стимулиране развитието на различни дейности в общините и на местата, където се наемат лица по програмите.

Затова изказвам своята лична благодарност към областния управител Недялко Славов за положените усилия да се справим с един от основните проблеми за икономическото развитие на региона, а именно безработицата.“, каза заместник-областният управител Андриян Петров на днешното заседание на Областната комисия по заетост, което се проведе онлайн.

Основната тема на заседанието беше съгласуване и одобрение на единно предложение за Регионална програма за заетост на област Смолян през 2021 година. То беше открито и ръководено от заместник-областният управител Андриян Петров, който направи резюме на всички дейности, извършени до момента по настоящата процедура, както и на постъпилите проектни предложения, въз основа на които е изготвен проекта на настоящата Регионална програма за заетост. Тя обхваща 39 населени места от всички общини на територията на област Смолян и предвижда трудова заетост за 90 безработни лица на пълен работен ден в продължителност от 6 месеца /от 01 юни 2021 година до 30 ноември 2021 година вкл./. Наетите ще бъдат от най-уязвимите групи: безработни над 50-годишна възраст; продължително безработни лица; безработни лица с ниска или не търсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни лица с ниско образование /включително от ромски произход/; хора с увреждания; безработни младежки до 29 г. с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

Съгласно определената за област Смолян квота, и на база оценените проектни предложения, размерът на исканите финансови средства по програмата за 90 безработни лица, при пълен работен ден, за 6 /шест/ месечна заетост /01.06.2021 г. до 30.11.2021 г. вкл./, е на обща стойност 437 210,00 лева. Освен финансовият ресурс, отпуснат по програмата, за материални разходи за обезпечаване на разкритите работни места, са предвидени допълнителни средства от страна на Областна администрация Смолян в размер на 1000,00 лв. и от общинските администрации – в размер общо на 6 750,00 лв.

Членовете на Областната комисия по заетост приеха единодушно така представената План-програма за заетост на област Смолян за изпълнение през 2021 година. Фани Николова, директор на Регионалната служба по заетост-Пловдив, коментира, че Регионалната програма за заетост на област Смолян за 2021 година отговаря на методиката и е съобразена със специфичните особености на безработица в региона и общините.

Pin It on Pinterest