Региона

Разделно събиране на строителни отпадъци през месец юли

Общинската администрация напомня на гражданите, че в Шумен, кварталите и селата на територията на общината са разположени контейнери за събиране на инертни строителни отпадъци от домакинствата.

В тях може да се изхвърлят тухли (цели и натрошени), бетон, тротоарни и паркинг елементи и части от тях, гипсови елементи, керемиди и цигли, мазилка, фаянсови и теракотни плочки, санитарни елементи и части от тях, сгурия, цимент и строителни лепила, пясък, пръст, чакъл, стъкла от прозорци (без дървесина и PVC). Забранено е в съдовете за строителни отпадъци да се изхвърлят мебели, килими, мокети, дрехи, смесени битови отпадъци, бои, лакове, разредители и други опасни и горими отпадъци. В Шумен контейнери за строителни отпадъци от домашни ремонти са поставени в двора на бившето военно поделение „Дивизията“. Те могат да се използват всеки ден, включително събота и неделя, от 8:00 до 19:00 часа. Съдовете са предназначени за ползване единствено от физически лица и служат за събиране на инертни строителни отпадъци в обем до 2 куб. м. По-големи количества отпадъци от строително-ремонтни дейности на граждани или фирми се изхвърлят в кариерата в село Златна нива, след разрешение за транспортиране, което се издава от Община Шумен. За издаване на удостоверението се подава заявление по образец на гише № 9 на първия етаж в общинската администрация.

Съдове за събиране на строителни отпадъци, образувани от домакинствата има и в кварталите Дивдядово, Макак и Мътница, както и във всяко от 26 села на общината. В тях могат да се изхвърлят инертни строителни отпадъци до 2 куб. м. от едно домакинство. Съдовете са поставени на специално изградени площадки и са оградени с мрежи и врати. За повече информация и съдействие относно използване на контейнерите жителите на населените места могат да се обръщат към кметовете, кметските наместници на селата и специалисти от кварталите.

Графикът за обслужване на съдовете за строителни отпадъци през месец юли е публикуван на сайта на Община Шумен в секция  Разделно събиране на отпадъци – Община Шумен (shumen.bg).

Събраните количества се транспортират до площадка за оползотворяване на инертни строителни отпадъци в село Златна нива.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest