Ръководството на областна управа Хасково проведе среща с „Аква Екопроект Системс“ ООД

Областният управител на област Хасково инж. Минко Ангелов и заместник областният управител Мартин Узунов се срещнаха с представители на „Аква Екопроект Системс“ ООД.

МРРБ има сключен договор по обществена поръчка с предмет „Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори“ в шест обособени позиции като Обособена позиция № 6 е РПИП за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Хасково.

Хасково РПИП се разработва в отговор на изискванията за прилагане на регионален подход при планирането и реализирането на инвестиции във ВиК инфраструктура от Европейските структурни и инвестиционни фондове на Европейския съюз (ЕСИФ), като се отчитат нуждите на ВиК системите и съоръженията за териториите в тяхната цялост с цел гарантиране на ефективното развитие и функциониране на инфраструктурата, целесъобразното насочване на финансовия ресурс, икономии от мащаба и устойчивост на системите в дългосрочен период. РПИП ще съдържат техническа и икономическа документация, достатъчна за подготовката на инвестиционни предложения за финансиране със средства от ЕСИФ.

На срещата бе обсъден въпросът относно възможността за изграждането на пречиствателна станция на яз. Тракиец. Преди година МРРБ е сключило договор с дружество за проучване възможностите за използването на водата на яз. Тракиец за водоснабдяване на град Хасково с питейна вода. Ако няма замърсености там би се открила добра възможност за изграждането на пречиствателна станция, която да обслужва нуждите на областния град, коментира инж. Катрин Найденова, съдружник и ръководител проекти в „Аква Екопроект Системс“ ООД.

Областният управител на област Хасково инж. Минко Ангелов подчерта, че язовирът наистина има сериозни водни количества и припомни, че преди години е имало изготвен проект от израелска компания за изграждането на пречиствателна станция, но той така и не се e реализирал.

На срещата бе засегната още темата за качеството на питейната вода в Хасково и в някои малки населени места на територията на областта. В с. Свирково, с. Малки Воден и с. Бориславци качеството на водата е лошо, коментираха представители на Асоциацията на ВиК-Хасково.

Във връзка с изготвянето на РПИП за община Хасково, от „Аква Екопроект Системс“ ООД са подготвили анкетни карти, които е необходимо да  бъдат попълнени от ръководствата на хотелите и предприятията на територията на общината.

Областният управител инж. Минко Ангелов и заместник областният управител Мартин Узунов поеха ангажимент да съдействат на „Аква Екопроект Системс“ ООД в осъществяване на връзката с местния бизнес и да информират хотелите и предприятията за важността на това проучване.

Pin It on Pinterest