Публично обсъждане на Програма за управление на отпадъците 2021 – 2028 г. се проведе в Благоевград

Публично обсъждане на Програма за управление на отпадъците 2021 – 2028 г. се проведе в Община Благоевград.

Сред целите на Програмата, представена под формата на подробна презентация от инж. Диана Стафанова, директор на Дирекция „Екология и чиста“ среда, са постигане на по-висока степен на рециклиране и подготовка за повторна употреба на битовите отпадъци, значително намаляване на количествата депонирани отпадъци, разделно събиране на битови отпадъци, рециклиране на отпадъци от опаковки, намаляване на пластмасовите отпадъци от продукти за еднократна употреба, намаляване на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване.

Програмата за управление на отпадъците може да намерите на следния адрес http://www.blgmun.com/cat37/5841/PUO_na_Obshtina_Blagoevgrad_2021-2028.html

На срещата присъстваха представители на институции, заинтересовани страни и граждани.

Публичното обсъждане се проведе на основание чл. 22 и чл. 28 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на Раздел 10 от Методически указания за разработване на общински/регионални програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед № РД-883/23.09.2021 г. на министъра на околната среда и водите и чл. 79, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Pin It on Pinterest