Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на павилионите по спирките в Ямбол

Община Ямбол обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на тридесет и два броя павилиони, монтирани върху общински терени в периметъра на спиркови заслони, обслужващи градския транспорт.

За всеки павилион е предвидена площ за поставянето на един брой кафе автомат или витрина, или вендинг машина.
Всеки, който има желание, може да участва. Началната тръжна месечна наемна цена е в размер на 1890,32 лева без ДДС , депозитът е – 3 780 лева, а стъпката на наддаване – 5.29 %, равна на 100 лева. Срокът за отдаване под наем е пет години, а осъществяваната дейност в павилионите – търговска. Почистването и поддържането на терена около павилионите и в района на обслужваната спирка е включено в допълнителните условия за отдаване под наем.
Тръжната документация е на стойност 30,00 лева без ДДС, може да я получите в стая 316 и стая 320, след като заплатите в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Ямбол, ул. „Георги С. Раковски” № 7. Срокът за получаване на тръжната документация е от 01.11.2021 г. до 05.11.2021 г.
Таксата за участие се внася от 01.11.2021 до 08.11.2021 г. в Центъра за административно обслужване и е на стойност 20.00 лева без ДДС.
Определеният депозит се внася до 16:00 часа на 08.11.2021 г. по сметка в Общинска банка АД, Клон Ямбол: BIC SOMBBGSF, IBAN BG 75 SOMB 9130 33 24121301.
Оглед на павилионите – предмет на търга, се извършва в работен ден до 08.11.2021 г. (включително) след закупуване на тръжна документация и уточнение със служители в стая № 316, № 313 и 323 в сградата на Община Ямбол.
Заявления за участие се приемат в зала № 100, намираща се на партерния етаж в сградата на Общината, от 09:00 часа до 10:00 часа на 09.11.2021 г. Отговорността за своевременното подаване на заявление се носи от участниците.
Търгът ще се проведе на 09.11.2021 г. от 10:00 часа, в сградата на Община Ямбол, ул. ”Георги С. Раковски” № 7, зала № 100, партерен етаж.


Подробна информация за обектите и условията за участие имате възможност да видите в сайта на Община Ямбол:
https://yambol.bg/uploads/35CD42DD844148B7053FEFC3E3598B52

Pin It on Pinterest