Проведе се заседание на Експертния съвет към фонд “Култура“ на Община Благоевград

В Зала № 101 на Община Благоевград бе проведено второто заседание на Експертния съвет към фонд “Култура“ на Община Благоевград

На заседанието бяха представени постъпилите в срок проектни предложения и бе взето решение за тяхната допустимост.

Проектите бяха разгледани и оценени съгласно критериите приети на първото заседание на Експертния съвет, съобразени с Правилника за работа на фонд „Култура“ в  Община Благоевград. 

Постъпилите в срок 10 броя проектни предложения бяха допуснати за разглеждане, от които три бяха одобрени за финансиране. 

Pin It on Pinterest