Проведе се работна среща на Областния координационен център – Видин

Днес, в Конферентния център на Областна администрация Видин се проведе работна среща на Областния координационен център за изпълнение на ПМС № 100 от 08.06.2018г. (изм. и доп. ПМС № 259 от 14.10.2019г.) за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Целта на срещата, водена от заместник областният управител Лъчезар Попиванов бе да се обсъдят предприетите дейности и възникнали проблеми при изпълнение на Механизма по време на извънредното положение.

Членовете на Областния координационен център – Видин докладваха, че във връзка с въведеното извънредно положение в страната поради разпространението на COVID – 19, от 13.03.2020 г. посещенията на адреси на деца и ученици в общините от област Видин са преустановени.

По време на днешната среща бе представена информация за протичането на дистанционното обучение на територията на всяка от единадесетте общини от областта. Данните показват, че във всички училища на областта то се провежда успешно. Дистанционното обучение се организира от всеки учител, който избира подходяща платформа и начин на преподаване, в зависимост от нуждите и възможностите на децата. Част от учениците, които първоначално са нямали достъп до устройства, вече са получи такива и са технически обезпечени. Други ползват алтернативни форми на дистанционно обучение, като материалите се подготвят от учителите на хартиен носител и се раздават на учениците от образователните медиатори.

В края на работната срещата Лъчезар Попиванов изрази благодарност към всички учители, ученици и родители за отговорното отношение към настъпилите промени в образователната система.

Pin It on Pinterest