Проектът на план-сметката за сметосъбиране в Община Ловеч предвижда 4 658 640 лв.

Кметът на Община Ловеч  Корнелия Маринова внесе доклад относно необходимите разходи за 2022 г. за осъществяване на дейностите по събиране, транспортиране на битови отпадъци и тяхното третиране в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата.

Докладът е в съответствие с изискванията на чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.

Общинската администрация предлага проект на план-сметката, като необходимите разходи за услугите по чл. 66 от ЗМДТ в 34-те населени места на общината и град Ловеч са  в размер на 4 658 640 лв. с ДДС.

Сред включените средства по-важните са:

– Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране – 1 577 108 лв. с ДДС.

– Събиране и транспортиране на битови отпадъци до РДНО-Ловеч – 1 029 355 лева с ДДС;

– Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината – 1 557 069 лв. с ДДС.

Всички суми са закръглени до цяло число.

Докладът и приложенията могат да се видят ТУК.

https://www.lovech.bg/bg/proekti-na-normativni-dokumenti/doklad-ot-korneliya-marinova-kmet-na-obshtina-lovech

Pin It on Pinterest