Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Троян“

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА  „ОБЩЕСТВЕНИ ТРАПЕЗАРИИ“

ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ТРОЯН“

Цели на проекта

Проектът цели подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на лица и семейства от целевите групи, чрез осигуряване на безплатен топъл обяд от обществена трапезария.

Целеви групи

Целеви групи по проекта са:

  • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
  • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;
  • Скитащи и бездомни лица;
  • Лица, изпаднали в тежка ситуация, в следствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина, завърнали се от други държави, останали без работа и без доход.

Период на реализация на проекта

Проектът се реализира в периода от 04.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Предоставянето на безплатен топъл обяд е в рамките на работните дни за периода на проекта.

Максимален брой потребители

Максималният брой потребители от допустимите целеви групи е 150.

Основни дейности

  • Подбор на целевите групи по проекта.
  • Приготвяне и доставка на безплатен топъл обяд до дома на 150 лица от целевите групи на проекта в рамките на 249 работни дни в периода от 04.01.2021 г.  до 31.12.2021 г.
  • Осигуряване на съпътстваща подкрепа  –  разпространяване на информация и материали, касаещи предпазване от заразяване и разпространение на коронавирус COVID-19 и последствия от това, спазването на хигиенни мерки, възможности за закупуване на храна и лекарства при заявена необходимост, ползване на социални услуги, мерки и дейности за подкрепа.

Финансиране

Настоящият проект се финансира от националния бюджет чрез Фонд „Социална закрила“.

Стойността на финансовата подкрепа за община Троян е в размер на 119 520 лв.

Начин на кандидатстване

Желаещите да ползват безплатен топъл обяд по проекта, подават заявление-декларация по образец в отдел „Социална и здравна политика“ на адрес: ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. 1.

Лицата, които са възпрепятствани да подадат на място заявление, могат да потърсят съдействие от отдела на телефон 070014721 или от кметовете и кметските наместници по населени места.

Pin It on Pinterest