Проект на община Свищов за модернизиране на социалните услуги в Дома за стари хора „Мария Луиза“ е класиран за финансиране от Фонд „Социална закрила“

Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) към Министерството на труда и социалната политика ще финансира проектни предложения на общини и частни доставчици за модернизация на материалната база на социални услуги и подкрепа на дейността на социални предприятия.

Със своя проект „Обновяване на специализираното обзавеждане и оборудване в Дом за стари хора „Мария Луиза” – град Свищов“ Община Свищов е класирана по Компонент 1 на 8 място от общо 60 бенефициенти.

По Компонент 1 ФСЗ ще финансира предложения за придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база за предоставяне на социални услуги, както и за изграждане на нова или за реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги.

Общият бюджет на проекта за модернизиране на социалните услуги в Дома за стари хора „Мария Луиза“ – Свищов е в размер на 35 370,00 лева, а размерът на финансовите средства, за които е кандидатствала Общината е на стойност 28 296,00 лева.

Със средствата се предвижда закупуване на 11 броя нови болнични легла – електрически с пет функции, необходими за потребителите в отделението за лежащо болни в ДСХ, в комплект с 11 броя болнични матраци и 11 броя шкаф-масички за трудноподвижните лица в невъзможност за самообслужване, както и 1 брой мобилен лифт за пациенти за по-безболезнено и професионално обслужване. 

Планирана продължителност на проекта от м.06.2022 г. до м.09.2022 г., а основна цел е повишаване качеството на живот на настанените лица в отделението за лежащо болни в ДСХ „Мария Луиза” град Свищов, чрез гарантиране материалните условия и правилно организиране на безопасна и сигурна среда за потребителите в невъзможност за самообслужване. Едновременно с това ще се гарантира домашен уют и комфорт, задължително съобразен с основните композиционни и функционални изисквания. Подобряването на средата ще спомогне за запазване на личното достойнство на лицата, усещане за повишена самостоятелност и контрол над ситуациите.

Домът за стари хора е с капацитет 125 места и има отделение за лежащо болни с 54  легла. В специализираната институция се настаняват потребители от цялата страна, а реализирането на проекта ще допринесе за постигането на следните специфични цели:

1. Да се модернизира материално-техническата база на ДСХ „Мария Луиза” гр. Свищов,  с което да отговаря на изискванията за качествено предоставяне на социалните услуги;

2. Да се подобри качеството на живот на възрастните и хората с увреждания, съобразно изискванията на европейските норми;

3. Да се постигне  социална интеграция на възрастните и хората с увреждания,  като част от най-уязвимите групи лица в риск;

4. Да се облекчат физическите страдания и да се съхрани личното достойнство на лежащо болните;

5. Да се улесни обслужването на потребителите;

6. Да се подмени част от наличното обзавеждане в социалната услуга.

Pin It on Pinterest