Продължават превантивните мерките срещу Африканската чума по свинете

Продължават съвместните проверки на компетентните органи от Областната дирекция по безопасност на храните с МВР и представители на ОД „Земеделие” на нерегистрираните свиневъдни обекти от типа „заден двор.

Особено внимание и приоритет са обекти с животни за разплод. Това стана ясно по време на заседание на Областната епизоотична комисия. От Областната дирекция по безопасност на храните отново подчертаха, че всеки, който иска да отглежда свине тип „заден двор“ трябва да спазва разпоредбите на Закона. Ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти са определени с Наредба № 44 от 2006 г. Според нея животновъдните обекти за отглеждане на свине във ферми „заден двор“ трябва да отговарят на определени по чл. 4 изискванията и да включват следните мерки за биосигурност: изградени са съгласно изискванията на нормативните документи за защита и хуманно отношение към селскостопанските животни; снабдени са с достатъчно количество вода за пиене от собствени и/или от обществени водоизточници; имат вход, който разполага с оборудване и място за измиване и дезинфекция на хора и транспортни средства; оградени са по начин, осигуряващ безопасността на обекта и здравното благополучие на животните, който не позволява свободен достъп на хора и други животни. Съгласно разпоредбите на Закона за ветеринарно медицинската дейност собственик на селскостопански животни, който не изпълни задължение по чл. 132, ал. 1, т. 1 – 3, 5, 10, 11, 13, 15 – 20 и 24, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 5000 лв. Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 10 000 лв.

От 29.07.2019 г, съгласно решение на Централната епизоотична комисия изпратено до Областната епизоотична комисия, е въведена 20-километрова санитарна зона около индустриалната ферма „Айви БГ” ООД, намираща се в местността „Чакала”, община Севлиево, в рамките на която не трябва да има лични стопанства и отглеждане на домашни свине без мерки за биосигурност. В зоната попадат следните населени места:

За община Габрово:

  • гр. Габрово;
  • кметства: Златевци, Музга, Райновци (с. Райновци и с. Михайловци), Стоевци, Дебел дял, Трънито, Яворец, Новаковци, Драгановци, Враниловци, Армените (с. Армените, с. Петровци), Поповци, Гергини (с. Гергини, с. Гарван, с. Пейовци, с. Николчовци), Козирог (с. Козирог, с. Парчевци), Гръблевци (с. Гръблевци, с. Иванили, с. Седянковци, с. Бобовци), както и всички прилежащи към тях населени места.

За община Севлиево – всички населени места на територията на община Севлиево

  • гр. Севлиево;
  • кметства: Агатово, Батошево, Бериево, Боазът, Богатово, Буря, Валевци, Войнишка, Горна Росица, Градище, Градница, Дамяново, Дебелцово, Дисманица, Добромирка, Душево, Душевски колиби, Енев рът, Идилево, Карамичевци, Кастел, Корията, Кормянско, Крамолин, Крушево, Кръвеник, Купен, Ловнидол, Малки Вършец, Младен, Млечево, Петко Славейков, Попска, Ряховците, Селище, Сенник, Стоките, Столът, Табашка, Тумбалово, Търхово, Угорелец, Хирево, Шопите, Шумата.

За община Дряново – кметство Янтра;

В 20 – километровата зона попадат и общини от областите Ловеч и Велико Търново както следва:

– За община Троян – с. Дебнево;

– За община Ловеч – с. Малиново;

– За община Априлци – гр. Априлци, кв. Острец;

– община Сухиндол – с. Горско Косово; с. Бяла река; с. Коевци; с. Горско Калугерово.

Епизоотичната комисия на национално ниво е взела още решение кланиците да бъдат под постоянно наблюдение от  ветеринарен лекар и военна полиция.  На територията на област Габрово действащи са 2 кланици – в гр. Севлиево и в с. Соколово, общ. Дряново. Целта е да не се допуска клане на нерегламентирани домашни свине, които не са от обекти със съответното ниво на биосигурност.

Pin It on Pinterest