Продължава изпълнението на проект „Патронажна грижа в община Асеновград“

Над 550 души се възползват от услугата.

Продължава изпълнението на проект „Патронажна грижа в община Асеновград“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05М9ОР001-2.040-0045-С01 и допълнителни споразумения №01, №02 и №03 към него по процедури BG05M9OP001-2.040 – „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, BG05M9OP001-2.101 – „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ и BG05M9OP001-2.103 – „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 г. – 2020 г.“. Проектът се реализира на територията на община Асеновград и продължителността му е 22 месеца.

През март миналата година, във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемията от коронавирус, и сключеното допълнително споразумение №01 към договора за безвъзмездна финансова помощ по проект „Патронажна грижа в община Асеновград“ по процедура BG05M9OP001-2.101 – „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, стартира реализиране на дейност „Осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда на хора от уязвими групи, във връзка със спазване на мерки срещу пандемията от COVID-19“.

Целевите групи от хора, които ползват услугите, са: възрастни над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора с увреждания и техните семейства. По проекта се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на психологическа подкрепа и консултиране на лицата с увреждания и възрастни хора в община Асеновград. Към момента общият брой на хората, които се подпомагат, са над 550 души.

Pin It on Pinterest