Региона

Продължава изпълнението на проект „Грижа в дома в община Плевен“

Проект BG05SFPR002-2.001-0165-C02 „Грижа в дома в Община Плевен“ по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 се изпълнява от 01.04.2023 г.

След подписано допълнително споразумение за продължение на проекта до 31.12.2024 г., общата стойност на Договора за безвъзмездна финансова помощ е в размер на 3 931 980.00 лв.

Проектните дейности по предоставяне на услугата „Грижа в дома“ от Община Плевен стартираха през 2023 г. и продължават до края на тази година. През този период е осигурена грижа в домашна среда на над 600 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания. Услугите се предоставят в 24 населени места на територията на общината.

Основната цел на проект „Грижа в дома в община Плевен“ е да продължи осигуряването на подкрепа в домашна среда за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението. Изпълнението на дейностите разширява възможностите за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на евентуални пандемични ситуации. Чрез тях се цели да се достигне до най-уязвимите групи от населението, които да получат навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности, чрез предоставяне на богат спектър от услуги в домашна среда, като:

  • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;
  • Доставка на лекарства, предписани от специалист, храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);
  • Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социалнозначими заболявания, включително консултации със специалисти при необходимост.

За осъществяване на заложените дейности е назначен екип от специалисти в т.ч. координатор, социални работници, психолог, медицински сестри, домашни санитари, доставчици и шофьори. В изпълнение на проектните дейности ще бъдат осигурени и супервизии и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Центърът за управление на услугата е на адрес: гр. Плевен бул. „Русе“№1, ет. 1, офис 2. Телефон за информация: 064-600-260 и 064-800-402.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest