Приключи рехабилитацията на бул. „Александър Стамболийски“ в Етрополе

Община Етрополезавърши ремонтните дейности по проект „Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“, финансиран по процедура BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Това е седмият изпълнен от Община Етрополе инфраструктурен проект през 2020 година.

Общата стойност на проекта е 1 171 854,19 лв., от които 996 076,06 лв. се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 175 778,13 лв. са национално съфинансиране.

По проекта се извършиха следните дейности:

Цялостна рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“ от бул. „Партизански“ до ул. „Калина Вескова“, която включва:

– подмяна на пътната настилка;

– реконструкция на съществуващите тротоари;

– полагане на нова пътна маркировка;

– монтаж на предпазна метална ограда в определени участъци;

– поставяне на нови пътни знаци.

Pin It on Pinterest