Приключи проект „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“

Кметът на Добрич Йордан Йорданов и представител на Изпълнителя прерязаха лентата и откриха официално реновирана детска и спортна площадка в ЖК „Балик–Йовково“.

Обектите са част от проект №BG16RFOP001-1.011-0006-C01 „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014 – 2020. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан на 19.11.2018 г. Общата стойност на договора е 6 529 990,09 лева с ДДС, от които: 5 550 491.58 лева от Европейски фонд за регионално развитие и 979 478,51 лева съфинансиране от националния бюджет. 6 улици с натоварен трафик са изцяло ремонтирани и е облагородена прилежащата им част. Извършен е основен ремонт на асфалтовите настилки на улиците, както и тротоарните. Изградени са нови пешеходни алеи в междублокови пространства; нови детски и спортни площадки; озеленяване на междублокови пространства. Изградено е ново улично и парково осветление. С изпълнението на строително-монтажните работи на 6-те обекта са изпълнени всички мерки, свързани с подобряване на достъпа за лица с увреждания. 

Обекти реализирани по проекта:

  1. Ул. „Теменуга“ с дължина 1328 м. Реализирани дейности по части: Част пътна:Възстановяване на уличната настилка, подмяна на уличните бордюри с нови, изграждане на нови тротоари и улично осветление. Част благоустрояване в т.ч. паркинги:Квартал 54:Изградена нова детска площадка с площ                                                          1000 м2;Рехабилитирани два паркинга с площи                                                              210 м2 и 280 м2;Квартал 53:Рехабилитирани две детски площадки с обща площ                                     150 м2;Рехабилитирани два паркинга с площи                                                              530 м2 и 475 м2;Квартал 44:Рехабилитирана детска площадка с площ                                                         350 м2;Рехабилитирана спортна площадка (баскетболно игрище)с площ            430 м2
  2. Ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ (от бул. “Добричка епопея” до паркинга на хотел “България”) с дължина 1155 м.Реализирани дейности по части:Част пътна:Възстановяване на уличната настилка, подмяна на уличните бордюри с нови, изграждане на нови тротоари и улично осветление.Част благоустрояване в т.ч. паркинги:Квартал 50:Рехабилитирана детска площадка с площ                                                                      300 м2;Квартал 51:Изградена нова детска площадка с площ                                                                        180 м2;Монтирани фитнес уреди;Рехабилитиран паркинг с площ                                                                                            490 м2 ; 
  3. Ул. „Детелина“ (от улица “Тракия” до улица “Роза”) с обща дължина     412.00 мРеализираните дейности са по Част пътна и включват:Възстановяване на уличната настилка, подмяна на уличните бордюри с нови, изграждане на нови тротоари и улично осветление. 
  4. Ул. „Георги Кирков“ (от ул. “Цар Петър” до бул. “25-ти септември”)с дължина                                                                                                              520.00 м 
  5. улица „Максим Горки“ (от ул. “Независимост” до бул. “3-ти март”)с обща дължина 310.00 м Реализираните дейности са по Част пътна и включват:Възстановяване на уличната настилка, подмяна на уличните бордюри с нови, изграждане на нови тротоари и ново захранване на съществуващото улично осветление. 
  6. улица „Стоян Михайловски(от ул. “Любен Каравелов” до ул. “Максим Горки”)с обща дължина                       370.00 м Реализираните дейности са по Част пътна и включват:Възстановяване на уличната настилка, подмяна на уличните бордюри с нови, изграждане на нови тротоари и ново захранване на съществуващото улично осветление.Изпълнението на проекта доведе до подобрена жизнена среда чрез реконструкция, изграждане и възстановяване на улици и пространства за обществен отдих и спорт в градските зони. Крайният резултат осигурява по-устойчиво развитие с по-високо качество на живот, по-добри екологични условия, открити нови възможности за икономическо и социално развитие.

С презентацията по проекта, можете да се запознаете на следния линк: https://drive.google.com/file/d/1NWqdwmFuUd1332HBw_Bj9FZh0EvO23Sm/view?usp=sharing

Pin It on Pinterest