Региона

Приключи проект „Изпълнение на енергоспестяващи мерки за достигане на сграда с близко до нулевото потребление в „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Видин“

Събитието се проведе в залата на Общински съвет – Видин. На него присъстваха заместник-кметът по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова, директорът на СУ „„Св. св. Кирил и Методий“ Бисерка Каменова и ръководителят на проекта – Янина Тодорова.

Проектът бе насочен към цялостна енергийна трансформация на училището от конвенционална към високо ефективна сграда, в която значителна част от енергията се доставя от възобновяеми източници. За целта са изпълнени седем енергоспестяващи мерки, които позволяват сградата значително да намали топлинните загуби посредством съвременни мерки по външните ограждащи конструкции. Това позволява 90% от потребената енергия да е от възобновяеми източници. По този начин сградата достига най-високия енергиен клас А, позволявайки тя да бъде сграда с близко до нулевото потребление на енергия.

„Изпълнението на проекта допринесе за постигане на едни от основните цели на Европейското икономическо пространство, а именно опазване на околната среда и справяне с предизвикателствата свързани с промените в климата.“ – заяви Тодорова и си пожела Община Видин да изпълнява още много подобни добри и стойностни проекти, като този.

Директорът на училището изрази своите впечатления за вече обновената сграда и благодари на ръководството на Община Видин и целия работещ екип по проекта за успешното му завършване.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, приоритетна ос „Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините“, Процедура „Енергийна ефективност в сгради“, по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021. Продължителността му е 24 месеца, като той стартира на 29.04.2022 г. и следва да приключи на 29.04.2024 г. Стойността на проекта е 2 856 455, 50, от които 100% са безвъзмездна финансова помощ. Община Видин бе водещ партньор по проекта и работи съвместно с Енергийна агенция – Пловдив и NORCE Norwegian research center, Норвегия.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest