Приключи предварителния обход на терен за регистриране на геокоординатите на сградите в област Русе

През периода 20 юли – 15 септември 2020 г. на територията на област Русе се проведе предварителен обход за актуализиране на наличната и събиране на липсващата информация за жилищните сгради и адресите с цел райониране на контролни райони и преброителни участъци, както и за съставяне на списъци за предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в началото на следващата година.

Регистрацията се извърши чрез мобилни устройства от 46 регистратора в 83 населени места от всички общини в региона. Това стана ясно от проведения преди минути разговор между заместник областния управител Валентин Колев в качеството му на председател на временната областна преброителна комисия и директора на Териториално статистическо звено – Север Диана Самхарадзе.

Осъществено беше ефективно взаимодействие и отлична комуникация между представителите на общинските администрации, регистратори и служителите в Териториално статистическо бюро – Север.

Събраната базова информация е изключително важна, както за Националния статистически институт така и за общините, които ще имат достъп до системата и ще могат да актуализират и ползват наличната в нея информация. Резултатите от обхода и същинското преброяване ще позволят производство и достъп до статистически данни на ниски териториални нива. Ще могат да се правят разнообразни анализи като оценка на риска от бедствия, покритие, достъп и планиране на различни услуги предоставяни от местните власти. Ще се подпомогне процеса по изграждането на националния адресен регистър, чрез осигуряване на пълен обхват от актуална и налична на терен адресна информация в областта.

До 30 октомври всеки желаещ може да подаде документи в своята община за преброители/контрольор.

От временната областна преброителна комисия изказват благодарност на всички участвали в предварителния обход.

Pin It on Pinterest