Региона

Приключи кампанията за набиране на приемни семейства

В края ма месец май 2024 г., Община Шумен стартира кампания под мотото „Прегърни ме“, с цел набиране на кандидати за приемни родители.

Кампанията се реализира по Проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила-Компонент 1-BG05SFPR002-2.006, финансиран от програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Община Шумен е партньор на Агенция социално подпомагане в реализирането на проекта.

Като част от информационната кампания, Областният екип по приемна грижа провежда информационни срещи с желаещи да кандидатстват за професионални приемни семейства. На тях специалисти от ОЕПГ предоставят повече информация за процеса на кандидатстване и одобряване на приемните семейства, критериите за неодобряване на кандидатите за приемни семейства, отговарят на специфични въпроси на гражданите, които им помагат да вземат решение дали да продължат с процеса на кандидатстване.

В края на информационните срещи специалистите от ОЕПГ раздават на гражданите въпросници за самооценка и им обясняват следващата стъпка за кандидатстване – подаване на заявление. Въпросникът за самооценка е предназначен да помогне на кандидатите за приемно семейство да преценят мотивацията си и да вземат решение относно подаването или не на заявление за кандидатстване. Към настоящия момент, след стартиране на кампанията, са постъпили четири заявления от кандидат приемни семейства. Част от процеса на оценяване на кандидатите за приемно семейство е обучението на кандидатите, което започва на 08.07.2024 г.

Всички кандидати за приемно семейство ще преминават през базово обучение по програма, утвърдена от министъра на труда и социалната политика, председателя на Държавната агенция за закрила на детето и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. Кандидатите за професионално приемно семейство, освен базовото обучение, ще получават и допълнителна квалификация за отглеждане и възпитание на деца. Обучението ще се проведе в група и ще се използват интерактивни методи за обучение на възрастни. Екипът, провел обучението, изготвя доклад и становище за резултатите от обучението за всеки кандидат за приемно семейство.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest