Приети са изменения във важна наредба на община Асеновград

Общински съвет – Асеновград прие изменения в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем и продажба на общински жилища в общината.

Промените касаят предимно правото за ползване на общински жилища.

А именно, такова може да бъде осигурено на асеновградчани, при определени условия. В общинско жилище може да бъдат настанявани лица, които не са прехвърляли имоти на трети лица за последните 10 години с изключение на прекратяване на собственост или дарение в полза на държавата, общината или организация с идеална цел, не са сключвали договор или не са прехвърляли собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане и не са запазвали право да ползват жилищен имот пожизнено. Нововъведение в посочената наредба е, че от услугата могат да се възползват и лица, на които средно месечният доход на член от семейството след облагане със съответните данъци за предходната година, формиран от заплати и пенсии, както и допълнителни доходи от хонорари, земеделски земи от аренда и други, е по-нисък или равен на една минимална заплата за страната. И още – лица, имащи настоящ и постоянен адрес на територията на община Асеновград, като към момента на картотекиране адресната им регистрация в града е без прекъсване за последните пет години (досега срокът беше шест години).

В общински жилища се настаняват временно – до прекратяване на трудовото или служебното им правоотношение – щатни служители на общинската администрация, които имат не по-малко от две години трудов и/или служебен стаж в общинска администрация, когато те и членовете на семейството им не притежават друг жилищен или вилен имот. Допълнението, прието от общинските съветници от Асеновград е, че към условията се прибавя лицето да няма и идеални части от жилищни имоти на територията на общината. Прибавена е и нова алинея към наредбата, а именно: При изтичане срока на настаняване, наемното правоотношение не може да бъде продължено, освен ако наемателят е с трайни увреждания, както и за семейства с тежки социални и здравословни проблеми, установени от съответните компетентни органи.

Pin It on Pinterest