Пресконференция на 14 септември в Община Ямбол за изграждането на Кризисен център

На 14 септември /вторник/ от 11:30 часа в зала № 100 на Община Ямбол ще се проведе пресконференцията, на която ще бъдат представени дейностите по проекта за Кризисен център.

Договор № BG16RFOP001-1.017-0003-С01 „Създаване на Кризисен център в община Ямбол“ е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.017 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол“, част от процедура: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Изпълнител на проекта е фирма „Нов стандарт 2012” ЕООД – гр. София. Продължителността на проекта е 25 месеца / 02.09.2020 г. – 02.10.2021 г. /. 

Проектът предвижда създаване на Кризисен център с капацитет 12 места, който впоследствие ще осъществява дейности по предоставяне на социални услуги за деца и възрастни, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация в община Ямбол. Потребителите ще могат да ползват услугата до 6 месеца в рамките на една календарна година. Услугите са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите и социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса.

Общата стойност на проекта е 705 876. 86 лева – безвъзмездна финансова помощ.

Проектът предвижда извършване на строително-монтажни работи:

  • външни: полагане на топлоизолация по стени и покрив, подмяна на дограма, съгласно задължителните енергоспестяващи мерки, благоустройство на дворното пространството, достъпна среда – асансьор, газоснабдяване и др.;
  • вътрешни: нови инсталации – електрическа, ВиК, пожароизвестителна, отопление, вентилация и климатизация, облицовъчни работи, полагане на различни видове подови настилки, оборудване и обзавеждане и др.

Pin It on Pinterest