Предстоят конкурси за управители на пет общински дружества

С полагане на клетва от новообявени общински съветници ще започне редовната сесия на Общинския съвет, която ще се проведе на 29 април (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” при предварителен дневен ред от 42 точки. Внесени са предложения за изменение и допълнение на Наредба № 17/2017 г. на Общински съвет – Плевен, за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен и на Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Плевен. Ще бъде приета Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Плевен за 2021 г. Кметът Георг Спартански внася предложение за освобождаване от задължения за наемни вноски на наемателите на имоти – общинска собственост, управлявани от ОП „Жилфонд“ и ОП „Център за градска мобилност“, както и на обекти – собственост на „ТИБОР“ ЕАД, за периода на въведените ограничителни мерки във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка. Ще бъдат гласувани предложения за провеждане на конкурси за избор на управители на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „Инжстрой“ ЕООД, „Паркстрой“ ЕООД, „Диагностично-консултативен център  II – Плевен“ ЕООД, „Диагностично-консултативен център III – Плевен“ ЕООД, както и за избор на членове на съвета на директорите на „Тибор“ ЕАД.

Pin It on Pinterest