Предстои заседание на Общиснки съвет – Етрополе

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕТРОПОЛЕ

 Тридесет и второ заседание

 на  19.05.2022 г. /четвъртък/ от 17.30 часа

 в заседателната зала на Общинска администрациявтори етаж,

 при следния

     ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1.   Предложение относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Етрополе,  ВхОБС- 110 /13.05.2022 г.

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

                2. Предложение относно: Определяне на представител на Община Етрополе за участие в комисия за изработване на областна здравна карта, ВхОБС – 96/10.05.2022г.

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

3. Предложение относно: Приемане на годишния финансов отчет на „МБАЛ Проф. д-р Александър Герчев“ Етрополе“ ЕООД за 2021г., ВхОБС- 101/11.05.2022 г.

Вносител: Пламен Патев –  Председател на Комисията по бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси

            4. Предложение относно: Приемане на годишния финансов отчет на  „Медицински център  –  Етрополе“ ЕООД за 2021г., ВхОБС- 102/11.05.2022 г.

ВносителПламен Патев –  Председател на Комисията по бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси

                5. Предложение относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2022 г., ВхОБС- 97/10.05.2022г.

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

                6. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ XIII – 1697, квартал 165 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС -98/10.05.2022г.

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

                7. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ XX – 238, квартал 13 по ПУП на с. Рибарица, ВхОБС -106/12.05.2022г.

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

8. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост

УПИ  Х – 171, кв. 23 по ПУП на с. Брусен, ВхОБС – 111/13.05.2022г.

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

                9. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част от УПИ IX – 179, квартал 13 по ПУП на с. Ямна, ВхОБС –107/12.05.2022 г.       

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

10. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част от УПИ III – 19, квартал 5 по ПУП на с. Бойковец, ВхОБС -108/12.05.2022г.

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

11. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част от УПИ ХХV –116,  квартал 26 по ПУП на с. Рибарица, ВхОБС – 112/13.05.2022г.

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

12. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част от УПИ I –394,  квартал 41 по ПУП на с. Лопян, ВхОБС -113 /13.05.2022г.

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

                13. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Стоян Василев Овчаров, ВхОБС – 103/11.05.2022 г.

ВносителМарин Маринов – Председател на Общински съвет – Етрополе

14. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Красимир Николов Колев, ВхОБС -104 /11.05.2022 г.

ВносителМарин Маринов – Председател на Общински съвет – Етрополе

15. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Поля Ценкова Илиева, ВхОБС -105/11.05.2022 г.

ВносителМарин Маринов – Председател на Общински съвет – Етрополе

Марин Маринов:  /п/      

  Председател на Общинския съвет

Pin It on Pinterest