Предстои заседание на Общински съвет – Етрополе

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕТРОПОЛЕ

Тринадесето редовно заседание  на  29.10.2020 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в Малкия салон на Народно читалище „Т. Пеев – 1871”– втори етаж, при следния

                                                              ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1.    Предложение относно: Отчет на бюджета на Община Етрополе към 30.06.2020 г., ВхОБС- 276/21.10.2020 г. 
Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

2.    Предложение относно: Съвет по въпросите на социалните услуги, ВхОБС-275/21.10.2020 г. 
Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

           3. Предложение относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти– общинска собственост през 2020 година, ВхОБС-269/19.10.2020 г.  
Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

    4. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ I – 698, квартал 69 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-270/19.10.2020 г. 
Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

5. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ XVII – 687, квартал 72 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-271/19.10.2020 г.
Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

6. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ I – 1697, квартал 166 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-272/19.10.2020 г.
Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

7. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ VI – 131, квартал 8 по ПУП на с. Малки Искър, ВхОБС-273/19.10.2020 г.  
Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

8. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ VIII – 139, квартал 18 по ПУП на с. Рибарица, ВхОБС-274/19.10.2020 г.  
Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

Марин Маринов:  /п/       
 Председател на Общинския съвет

Pin It on Pinterest