Предстои заседание на Общински съвет – Етрополе

Тридесет и трето заседание

на  28.06.2022 г. /вторник/ от 17.30 часа

в заседателната зала на Общинска администрациявтори етаж,

при следния

     ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1.   Предложение относно: Проект на Правилник за списването, отпечатването и разпространението на общински вестник „Етрополски преглед“, ВхОБС-139/17.06.2022г.

ВносителВладимир Александров-Ръководител на групата общински съветници на „Българска социалистическа партия“

                2. Предложение относно: Обявяване на конкурс за избор на управител на „МИР-И“ ЕООД,  ВхОБС-141/20.06.2022г.

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

3.   Предложение относно: Приемане на Отчет за предоставените мерки по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2021 година в Община Етрополе и Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2022 година в Община Етрополе, ВхОБС – 155/21.06.2022 г.

Вносител: Димитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

4. Предложение относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година, ВхОБС- 150/20.06.2022г.

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

                5. Предложение относно: Безвъзмездно придобиване право на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, по реда на чл. 54 от ЗДС, ВхОБС – 129/07.06.2022г.

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

6. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ ХIV – 1697, квартал 165 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС – 144/20.06.2022г.

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

7. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ  Х– 1697, квартал 169 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-145/20.06.2022г.  

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

8. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост

УПИ VIII – 64, квартал 5 по ПУП на с. Брусен, ВхОБС- 151/20.06.2022г.

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

9. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост – Продажба на имот с идентификатор 27632.642.7, находящ се в землище Етрополе, м.“Баш Самоков“ ВхОБС – 146/20.06.2022г.

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

10. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост – Продажба на имот с идентификатор 27632.642.9, находящ се в землище Етрополе, м.“Баш Самоков“, ВхОБС-147/20.06.2022г.

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

11. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост – Продажба на имот с идентификатор 27632.642.10, находящ се в землище Етрополе, м.“Баш Самоков“, ВхОБС- 148/20.06.2022г.

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

12. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост – Продажба на имот с идентификатор 27632.642.40, находящ се в землище Етрополе, м.“Баш Самоков“, ВхОБС- 149/20.06.2022г.

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

                 13. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост – Продажба  УПИ ХIV – 226, квартал 24 по ПУП на с. Лъга, ВхОБС- 143/20.06.2022г.

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

                14. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част от УПИ III –205,  квартал 24 по ПУП на с. Лопян, ВхОБС – 142/20.06.2022г.

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

15. Предложение относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи

от ОПФ, на основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ, ВхОБС – 130/07.06.2022г.  

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

16Предложение относно: Разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ и одобряване на Задание за изготвяне на ПУП-ПЗ за поземлен имот №27632.143.27, м. „ИЗВОРИТЕ-РИБАРНИКА“, гр. Етрополе, ВхОБС- 132/09.06.2022 г.

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

17Предложение относно: Разрешаване изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 27632.10.8, находящ се в  м. „Криволя” по кадастралната карта и кадастрални регистри за неурбанизираната територия на гр. Етрополе, ВхОБС-133/10.06.2022 г.

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

                18. Предложение относно:  Промяна в състава на постоянната комисия по „Здравеопазване, социални дейности, трудова заетост, работа с пенсионерите“ към Общински съвет-Етрополе, ВхОБС- 140/17.06.2022 г.

ВносителМарин Маринов – Председател на Общински съвет – Етрополе

19. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Мария Георгиева Стойчева, ВхОБС- 136/14.06.2022 г.

ВносителМарин Маринов – Председател на Общински съвет – Етрополе

20. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Найден Василев Мирчев, ВхОБС-137/14.06.2022 г.

ВносителМарин Маринов – Председател на Общински съвет – Етрополе

 21. Предложение относно: Одобряване на разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.01.2021-31.12.2021 г., ВхОБС-138/16.06.2022 г.

ВносителПламен Патев – Председател на Комисията по бюджет, финанси, търговия местни данъци и такси

Марин Маринов:  /п/      

 Председател на Общинския съвет

Pin It on Pinterest