Предстои заседание на Общински съвет – Етрополе

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕТРОПОЛЕ

Деветнадесето редовно заседание

на  25.03.2021 г. /четвъртък/ от 17.30 часа

в Малкия салон на Народно читалище „Т. Пеев – 1871”– втори етаж,

при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1.  Питане от група общински съветници на коалиция „БСП за България“.

2.   Предложение относно:  Приемане на План за интегрирано развитие на община Етрополе за периода 2021-2027 г., ВхОБС-102/17.03.2021 г. 

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

            3. Предложение относно:  Приемане на отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет-Етрополе за периода от 01.07.2020г. до 31.12.2020 г., ВхОБС-100/17.03.2021 г. 

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

4. Предложение относно:  Одобряване на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението за 2020 г. на Общинския план за развитие на Община Етрополе 2014-2020 г., ВхОБС-103/17.03.2021 г. 

Вносител: Димитър Димитров-Кмет на Община Етрополе

5. Предложение относно: Приемане на Отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2020 г. и Програма за закрила на детето в Община Етрополе за 2021 г. , ВхОБС-87/17.03.2021 г.

ВносителМарин Маринов –  Председател на Общински съвет –  Етрополе

6. Предложение относно: Приемане на Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Етрополе, през 2020 г., ВхОБС- 86/17.03.2021 г. 

Вносител: Димитър Димитров-Кмет на Община Етрополе

     7. Предложение относно: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2020 г.,  ВхОБС-88/17.03.2021 г. 

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

           8. Предложение относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2021 година, ВхОБС-89/17.03.2021 г. 

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

             9. Предложение относно: Възмездно придобиване на право на собственост върху реална част от имот пл. №935, квартал 146 по ПУП на гр. ЕтрополеВх.ОБС-90/17.03.2021 г.

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

10. Предложение относно:  Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ III – 2018, квартал 158 по ПУП на гр. Етрополе,  ВхОБС-91/17.03.2021 г.

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

           11. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост Продажба на Урегулиран поземлен имот V-2018, кв.158 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, ВхОБС-92/17.02.2021 г.   

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

12Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост: Продажба на Урегулиран поземлен имот VI-2018, кв.158 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, ВхОБС-93/17.03.2021 г.

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

13. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост: Продажба на поземлен имот с идентификатор 62582.237.157, находящ се в землището на с. Рибарица, ВхОБС-94/17.03.2021 г.

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

14Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост: Продажба на имот 44313.83.58, находящ се в землището на с. Лопян, ВхОБС-95/17.03.2021 г.

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

15. Предложение относно: Прекратяване  на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ IX-959, квартал 157 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-96/17.03.2021 г.

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

16. Предложение относно: Прекратяване  на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ VII-230, квартал 15 по ПУП на с. Рибарица, ВхОБС-97/17.03.2021 г.

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

17. Предложение относно: Прекратяване  на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ III-352, квартал 11 по ПУП на с. Ямна, ВхОБС-98/17.03.2021 г.

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

18. Предложение относноОтдаване под наем на част от недвижим имот –  публична 

общинска собственост, представляващ терен за поставяне на преместваем обект: Павилион за вестници и списания, съгласно подробна схема за разполагане,  ВхОБС-110 /18.03.2021 г

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

19. Предложение относно: Продажба на общинско жилище-апартамент №14, находящ се в квартал 132 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, ЕПЖБ №1, вх.Б, ет. 1, ВхОБС-99/17.03.2021 г.

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

            20. Предложение относно: Разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 87391.376.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри(КККР) на с. Ямна, м. „Отоките“, община Етрополе, Вх.ОБС-101/19.03.2021 г.

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

            21Предложение относно: Приемане на Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „Патронажна грижа“, ВхОБС-104/17.03.2021 г. 

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

           22Предложение относно: Кандидатстване на Община Етрополе за получаване на финансиране от Фонд „Социална закрила“ 2021 г., ВхОБС-105/17.03.2021 г. 

ВносителДимитър Димитров–  Кмет на Община Етрополе

23Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на  Христо Илиев Христов, ВхОБС- 106/17.03.2021 г.  

ВносителМарин Маринов –  Председател на Общински съвет –  Етрополе

24. Предложение относноПредоставяне на парична помощ на Христо Ботев , ВхОБС-107/17.03.2021 г.  

ВносителМарин Маринов –  Председател на Общински съвет –  Етрополе

25Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Калина Христова,  ВхОБС-108/17.03.2021 г.

ВносителМарин Маринов –  Председател на Общински съвет –  Етрополе

26Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Параскева  Василева,  ВхОБС-109/17.03.2021 г.

ВносителМарин Маринов –  Председател на Общински съвет –  Етрополе

Марин Маринов:  /п/      

 Председател на Общинския съвет

Pin It on Pinterest