Предстои изграждане на 37 социални жилища по проект на Община Видин

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“.

Целите и предвидените дейности по него бяха представени от инж. Румен Лилов – ръководител на проекта, началник отдел „Устройство на територията“ в Община Видин, по време на организираната начална пресконференция.

„Изграждане на социални жилища в град Видин“ е проект, който ще осигури съвременна социална инфраструктура чрез изграждане на домове, в които да бъдат настанени хора в неравностойно и уязвимо положение. Прилежащите пространства ще бъдат рехабилитирани и ще се изгради достъпна среда за лицата с увреждания.

Всяко жилище ще предложи изцяло обзаведени и оборудвани помещения – дневен тракт, необходимия брой спални и съответните санитарни помещения. Имотът ще се благоустрои, ще има самостоятелни подходи и входове в него, площадка за отдих и/или спортни занимания. Ще бъде осигурена достъпна архитектурна среда за ползвателите на услугата. Новопостроените обекти ще са с минимум клас „С“ на енергопотребление.

Целта е да се подобри качеството на живот на уязвимите групи от Община Видин и да се създадат условия за тяхната пълноценна реализация, за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Групите, пряко повлияни от резултатите от проекта, са бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия; многодетни семейства; родители с деца с влошено здраве и увреждания; хора в риск от бедност и социално изключване.

Общата стойност на проекта е в размер на 2 016 827,01 лв. (100 % безвъзмездна финансова помощ), а периодът на изпълнение – от 23.10.2020 г. до 23.04.2023 г.

Pin It on Pinterest