Предстои информационен ден по Програма „Акселертор Стартъп София“ на Столична община

На 14.01.2022 г. (петък) от 14:00 ч. ще се проведе втори информационен ден по процедурата за кандидатстване по Програма „Акселертор Стартъп София“ на Столична община.

Информационният ден ще се проведе онлайн през системата Cisco Webex, като по-долу са публикувани адрес, номер и парола за вход в срещата. По време на срещата ще бъдат направени разяснения по Насоките за кандидатстване, формуляра за кандидатстване, придружаващите документи, методиката за оценяване, както и ще бъде отговорено на поставени въпроси.

Проектни предложения по Програмата се подават до 17:00 ч. на 31 януари 2022 г. само по електронен път на сайта на Програма „Европа“, в рубрика „Кандидатствай тук“. Насоките и формулярът за кандидатстване, както и Методиката за оценка и класиране на проектите, са публикувани на www.evropa-so.bg.

Програмата „Акселератор Стартъп София“ цели да съдейства за ускорен достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община като ги подпомогне при разработване и представяне на добре обосновани предложения към потенциални инвеститори и финансиращи организации, като повиши техния капацитет за пълноценно взаимодействие с банковия сектор и като ги насърчи към развитие и промотиране на иновативни продукти и услуги с висока добавена стойност.

Продължителността на изпълнение на проектите е шест месеца, считано от датата на сключване на договора за безвъзмездно финансиране. Проектите следва да се изпълняват на територията на Столична община. Общата стойност на Програмата е 100 000 (сто хиляди) лева. Прогнозното финансиране по проект е с минимална стойност от 5 000 лева и максимална стойност от 10 000 лева.

Чрез Програмата ще се осигури първоначален финансов ресурс за стартиране или развиване на дейността на иновативни, стартиращи и социални предприемачи, като паралелно или след този етап същите ще могат да са възползват в комбинация и от гаранционните схеми на ОГФМСП. Експертите от СОАПИ ще осъществяват менторска помощ, обучение, свързване с мрежа от контакти, споделено офисно пространство при осъществяване на проектите, възможност за представяне на резултатите пред потенциални инвеститори. Ще бъде използван и опита на Програма „Европа“ при подкрепа на иновативни и дигитални инициативи на неправителствени организации, както и експертизата на Асоциация за развитие на София и СОАПИ в подкрепа на предприемачеството, иновациите и дигиталните технологии.

Допълнителни консултации относно кандидатстването ще се дават само електронно – чрез изпращане на въпроси в меню „Кандидатствай тук“, подменю „Въпроси“ на електронната страница на Програма „Европа“ https://evropa-so.bg/bg до 5 дни преди крайния срок за кандидатстване. Отговорите ще бъдат публикувани на същата електронна страница, меню „Кандидатствай тук“, подменю „Отговори“.

Информационен ден 14.01.2022 г., 14:00 ч.:

Адрес (Meeting link): https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m8bbeb4a64b1262e9d96a419bf1ca37e7

Номер на срещата (Meeting number/access code): 2734 426 0120

Парола (Meeting password): Accel3r@T0r

Pin It on Pinterest