ПРЕДСТАВИХА ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИТЕ АСПЕКТИ НА ТИПОВЕТЕ ИНТЕЛИГЕНТНОСТИ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА РАБОТА В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

На 26 и 27 септември 2019 година в Русенски университет „Ангел Кънчев“ се проведе обучителен модул „Теоретико-приложни аспекти на различните видове интелигентности като инструмент за работа в социалните услуги“, който представлява етап от проект „Образователна и социална платформа за знание, творчество, растеж и развитие (Клуб на социалния работник) към Русенски университет „А. Кънчев“. Проектът се осъществява с подкрепата на Фондация „Русе – град на свободния дух“ и в партньорство с дирекция „Здравни и социални дейности“ – община Русе, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, Дирекция „Здравни и социални дейности“ – община Русе, СНЦ „Еквилибриум“ – Русе, СНЦ „Дете и пространство“, СНЦ „Център Динамика“, Фондация „Приятелска подкрепа“ – Русе, Фондация „Трета възраст”, Сдружение РАЛИЗ – Русе, Районна организация на слепите – Русе, Български червен кръст, Каритас – Русе, Българска асоциация на социалните работници.

Двудневното обучение по модула се реализира от Елена Петкова – обучител и консултант в социалната сфера с дългогодишен опит в разработването и провеждането на интерактивни сесии, програмен директор на СНЦ „Еквилибриум“. Участници в него бяха студенти и преподаватели от специалност „Социални дейности“ в Русенски университет, социални работници и помагащи специалисти от персонала на социални услуги, експерти от Дирекция „Социално подпомагане“ и служители от отдел „Социални дейности“ в община Русе. Те имаха възможност да се запознаят с теорията на американския психолог професор Хауърд Гарднър за множествената интелигентност. Представените девет типа интелигентности (лингвистична, логико-математическа, пространствена, телесно-кинестетична, музикална, интерперсонална, интраперсонална, натуралистична и екзистенциална интелигентност) бяха онагледени от обучителя с разнообразни примери от неговата практиката. В хода на интерактивното групово обучение студенти, преподаватели и специалисти се запознаха с възможностите за използване на техники, методи и подходи на работа за включване и развитие на повече и различни типове интелигентности и използването им като инструмент за работа в професионалната им дейност в социални услуги и други заведения. Заедно с това те представяха примери от личния живот и от собствената практика. Чрез работа в екипи участниците имаха възможност да презентират себе си и групата чрез преобладаващите и най-добре развитите в тях типове интелигентности и да преживеят чрез собствен опит разглежданата теорията и прилагането ѝ в практическа среда. Един от екипите представи своя постер паралелно с въздействащ поетичен текст.

В края на обучението се проведе дискусия, в която заедно с обобщението по разглежданата тема, обучителят разкри връзката между нея и теорията за привързаността. Участниците получиха печатни материали и имат възможност да надграждат и развиват знанията и уменията си посредством поставени на уебсайта на специалност „Социални дейности“ в раздела на проекта връзки към информационни ресурси

(https://socialaffairsru.weebly.com/105510881086107710821090-1054107310881072107910861074107210901077108310851072-108710831072109010921086108810841072-2019.html).

Дейността по четвъртия модул от проекта приключи с оформяне на постер, на който всички отразиха графично и с цветове своите впечатления и преживявания от преминатото актуално, интересно и полезно обучение.

В края на месец септември предстои реализирането на последния обучителен модула от проекта „„Аспекти на психосоциалната работа с деца с психични разстройства“, към които също беше проявен интерес. Той ще се реализира от д-р Любомир Жупунов и екип от специалисти с експертен и практически опит от СНЦ „Дете и пространство”.               

Координатор на проект

„Образователна и социална платформа за знание, творчество, растеж и развитие“

доц. д.н. Сашо Нунев.

Pin It on Pinterest