Представиха проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов ”

В община Свищов се проведе встъпителна конференция по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов ”, Договор № BG05M9 OP001-2.040-0005-С01 между Министерство на труда и социалната политика и община Свищов.


Конференцията беше открита от Анелия Димитрова – заместник-кмет „Управление на европейски проекти, образование и устройство на територията“  и ръководител на Проекта, с  разяснение за  същността, целите и ефекта от реализирането на новата социална услуга, а приветсвени слова за социалната ангажираност, отговорност и професионализъм на служителите от социалните услуги,  произнесе кметът на община Свищов Генчо Генчев.

Презентация на дейностите представи  ръководителят на  ОС „Социални дейности“ и административен секретар по Проекта Анелия Димитрова.

Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда – патронажна грижа и изграждане на капацитет за предоставянето им.

Данни за проекта:

Дата на стартиране:   01.07.2019 г.

Дата на приключване:  01.10.2020 г.

Продължителност:     15 месеца, от които 12 месеца пряко предоставяне на услугата.

Стойност на безвъзмездната финансова помощ: 228 272,16 лв.

Финансиране от ЕС, Европейски социален фонд (ЕСФ): 194 031,34 лв.

Национално финансиране: 34 240,82 лв.

 Информация за кандидат-потребителите по проекта:

            Потребители, които желаят да ползват мобилни интегрирани почасови здравно–социални услуги в домашна среда – патронажна грижа могат да бъдат:

  • Възрастни хора над 65 годишна възраст (навършили 66 години), с ограничения или невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания и техните семейства

За ползване на услугата патронажна грижа по Проекта не се заплаща месечна потребителска такса.

Всяко лице ще получи услуги до 2 часа дневно, за 12 месеца, считано от 01.10.2019 г., предоставени от екип от обучени по проекта специалисти, включващи: 

  • медицински специалисти:  фелдшер, 4 медицински сестри и  1 рехабилитатор
  • специалисти по социални дейности / 18 социални асистенти и 2 социални работници/;
  • психолог;
  • шофьор.

Като финал на конференцията бе акцентирано на общата идея – да се помогне на възрастните хора да изживеят старините си достойно, защото правото на достоен живот е изконно за всеки човек.

Pin It on Pinterest