Пръскането против кърлежи и бълхи в Ловеч ще е на 27 и 28 април

В Ловеч ще се провеждат на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности на 27 и 28 април 2021 г.

Във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 13 от 26.08.2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация при Община Ловеч уведомява населението и гостите на общината за провеждане на тези дейности на територията на гр.Ловеч и в 34 населени места на община Ловеч.

Третирането ще се извърши с препарат/биоцид – БАНДИТ 10 ЕВ, доза 40 мл/1дка с карантинен период – 24 часа. АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Циперметрин – 10 g / 100 g, CAS № 52315 – 07 – 8, ES №257 – 842 – 9. Разрешение за предоставяне на пазара: 0321 – 4/09.03.2017 г.

Мероприятията по третиране ще се проведат, както следва:

I. На 27.04.2021 г. – на територията на гр. Ловеч.

Детски площадки, подлежащи на дезакаризация:

1. Детска площадка – кв. „Дикисана”.

2. Градинка – до църквата.

3. Детска площадка – бл. „Монтажи”.

4. Зелени площи и детски площадка до ОББ.

5. Детска площадка – бл.204 – бл. 208 /ж.к. „Здравец”/.

6. Детска площадка – бл.205 – бл. 206 /ж.к. „Здравец”/.

7. Детска площадка – бл.211 /ж.к. „Здравец”/.

8. Детска площадка – бл.207/ж.к. „Здравец”/.

9. Зелени площи в ж.к. „Червен Бряг”.

10. Зелени площи Стара баня „Дели Хамам“.

11. Градинка ул. „Граф Игнатиев”.

12. Градинка срещу РЗИ – бензиностанция „Ромпетрол”.

13. Детска площадка – алея „Баш бунар”.

14. Детска площадка и зелени площи кафе „Аполо”.

15. Алея Европа – бл.312 и бл.313.

16. Детска площадка – бл.315 /ж.к. „Младост”/.

17. Детска площадка – бл.307 – бл.310 /ж.к. „Младост”/.

18. Детска площадка – бл.305 /ж.к. „Младост”/.

19. Междублокови терени за спортни игри – бл.318 и бл.321.

20. Междублокови терени за спортни игри – бл.316 и бл.317.

21. Междублокови терени за спортни игри – бл.301 и бл.306.

22. Градинка ул. „Ц. Шишков”.

23. Зоопарк – Ловеч /Парк „Стратеш”/.

Централна градска част, подлежаща на дезакаризация:

1. Пред Областен съвет.

2. Около МОЛ- Ловеч.

3. Около дом „Преслав”.

4. Алеи покрай реката – 2 бр.

5. Пред Община Ловеч.

6. Пред НТС.

7. Пред ОДП и детска площадка.

8. Около театъра.

9. Ново кръгово кръстовище кв. „Вароша”.

II. На 27.04.2021 г./28.04.2021 г. – тревни площи в кметствата и кметските наместничества на територията на община Ловеч:

1. с. Абланица.

2. с. Александрово.

3. с. Баховица.

4. с. Брестово.

5. с. Българене.

6. с. Владиня.

7. с. Горно Павликени.

8. с. Горан.

9. с. Гостиня.

10. с. Деветаки.

11. с. Дойренци.

12. с. Дренов.

13. с. Дъбрава.

14. с. Изворче.

15. с. Йоглав.

16. с. Казачево.

17. с. Къкрина.

18. с. Лешница.

19. с. Лисец.

20. с. Малиново.

21. с. Прелом.

22. с. Пресяка.

23. с. Радювене.

24. с. Скобелево.

25. с. Славяни.

26. с. Слатина.

27. с. Сливек.

28. с. Смочан.

29. с. Соколово.

30. с. Стефаново.

31. с. Тепава.

32. с. Умаревци.

33. с. Хлевене.

34. с. Чавдарци.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Мария Вълова, тел.: 0887585908.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работната площадка на фирма „Д.Д.Д.-1“ ООД, намираща се в гр. Ловеч, ул. „Съйко Съев“ №25.

Pin It on Pinterest